French Economy, 7.5 credits

Frankrikes ekonomi, 7.5 hp

704G11

All instances mentioned below are cancelled.

Main field of study

No main field of study

Course level

First cycle

Course type

Single subject and programme course

Contact

Course offered for Semester Weeks Language Campus ECV N.B.
Single subject course (One-quarter-time, Day-time) Autumn 2021 202134-202203 French Linköping CANCELLED
Single subject course (One-quarter-time, Mixed-time) Autumn 2021 202134-202203 French Distance CANCELLED
ECV = Elective / Compulsory / Voluntary

Main field of study

No main field of study

Course level

First cycle

Advancement level

G1N

Entry requirements

General entry requirements for undergraduate studies
and
French language corresponding to the level of French language in Swedish upper secondary education (Franska 3)
(Exemption from Swedish)

Intended learning outcomes

Det övergripande målet med kursen är att studenten ska utveckla kommunikativ förmåga i professionsspråk med inriktning mot ekonomi. Detta görs i ett sammanhang där studenten ut-vecklar grundläggande färdigheter och kunskaper genom att diskutera och reflektera över olika ekonomiska aspekter av det aktuella Frankrike.

Efter avslutat kurs ska den studerande kunna

• Behärska relevant terminologi inom det ekonomiska området på franska

• Redogöra för Frankrikes ekonomiska ställning i världen

• Beskriva och analysera olika nationalekonomiska aspekter gällande Frankrike

• Beskriva och analysera olika företagsekonomiska aspekter gällande Frankrike

• Analysera Frankrikes ekonomiska förutsättningar idag och framöver

Course content

Det övergripande målet med kursen är att studenten ska utveckla kommunikativ förmåga i professionsspråk på franska med inriktning mot ekonomi. Detta görs i ett sammanhang där stu-denten utvecklar grundläggande färdigheter och kunskaper genom att diskutera och reflektera över olika national- och företagsekonomiska aspekter av det aktuella Frankrike.  

 

Kursen består av olika moment under vilka studenterna aktivt behandlar ekonomiska frågeställningar, samt reflekterar över dess tillämpning på Frankrike och dess aktuella ekonomiska utveckling.  

Examination

Kursen examineras som följande:

• Skriftlig tentamen (2,5hp)

• Skriftlig uppgift/analys i form av PM med antigen företagsekonomisk eller nationalekono-misk inriktning (2,5hp)

• muntlig framställning med skriftligt underlag (2,5hp)

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga examinerande moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på två av de tre ovannämnda momenten.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

 

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Department

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Code Name Scope Grading scale
MUNT Oral presentation with written support 2.5 credits U, G, VG
ASSI Written assignment 2.5 credits U, G, VG
TENT Written exam 2.5 credits U, G, VG
There is no course literature available for this course in studieinfo.

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page.

There are no files available for this course.