Master’s Project (one year) in Culture and Media Production, 30 credits

Magisterprojekt i kultur- och mediegestaltning, 30 hp

739A62

Main field of study

Culture and Media Production

Course level

Second cycle

Course type

Single subject course

Examiner

Konstantin Economou

Course coordinator

Michael Godhe

Contact

Jonas Johansson, Studievägledare

Michael Godhe, Kursansvarig

Ulrika Sund, Administratör

ECV = Elective / Compulsory / Voluntary
Course offered for Semester Weeks Language Campus ECV
Single subject course (Half-time, Day-time) Autumn 2024 202434-202523 Swedish Norrköping

Main field of study

Culture and Media Production

Course level

Second cycle

Advancement level

A1E

Entry requirements

  • 180 ECTS credits passed with 90 ECTS credits in the subject area of Culture and Media Production including an in-depth academic paper of 15 ECTS credits
  • English and Swedish corresponding to the level of English and Swedish in Swedish upper secondary education (Engelska 6/B and Svenska) 

Examination

If special circumstances prevail, and if it is possible with consideration of the nature of the compulsory component, the examiner may decide to replace the compulsory component with another equivalent component.

If the LiU coordinator for students with disabilities has granted a student the right to an adapted examination for a written examination in an examination hall, the student has the right to it.

If the coordinator has recommended for the student an adapted examination or alternative form of examination, the examiner may grant this if the examiner assesses that it is possible, based on consideration of the course objectives.

An examiner may also decide that an adapted examination or alternative form of examination if the examiner assessed that special circumstances prevail, and the examiner assesses that it is possible while maintaining the objectives of the course.

Students failing an exam covering either the entire course or part of the course twice are entitled to have a new examiner appointed for the reexamination.

Students who have passed an examination may not retake it in order to improve their grades.

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus. 

The course is conducted in such a way that there are equal opportunities with regard to sex, transgender identity or expression, ethnicity, religion or other belief, disability, sexual orientation and age.

If special circumstances prevail, the vice-chancellor may in a special decision specify the preconditions for temporary deviations from this course syllabus, and delegate the right to take such decisions.

Department

Institutionen för kultur och samhälle
Code Name Scope Grading scale
EXA1 Examination 5 credits U, G
EXA4 Examination 20 credits U, G, VG
EXA5 Examination 5 credits U, G

Regulary literature

Books

Bjurström, Erling, Fredriksson, Martin, Möller, Per, (2013) Den nya kulturekonomin: kreativ ekonomi, kulturellt entreprenörskap och platsmarknadsföring i Norrköping. Norrköping: Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet,

ISBN: 9789175194882, 1402876X, 1402876X

Engström, Roffen, Odencrants, Ulf, (2003) Marknadsföring för kulturarbetare: [personlig försäljning, affärsidé, kundvård, att ta betalt, frilansare] 3. uppl. Näsviken : Björn Lundén information,

ISBN: 9170272824, 9789170272820

Lindfors, Elisabeth, (2005) Marknadsföring i konstföretag: en balansakt mellan konstnären och konstföretagaren. Lund : Studentlitteratur,

ISBN: 9144034792

Lööw, Monica, Mooij-Lindman, Mireille, (2009) Att leda och arbeta i projekt: en praktisk handbok om att lyckas i projekt. fjärde upplagan Malmö : Liber,

ISBN: 9789147089826

Nilsson, Sven, (2003) Kulturens nya vägar: kultur, kulturpolitik och kulturutveckling i Sverige. Malmö : Polyvalent,

ISBN: 9189200411

Rollof, Jan, (2001) Kreativitet inom forskning, kultur och näringsliv: 21 dialoger. Stockholm : Ekerlid,

ISBN: 9189617002

Sahlin, Nils-Eric,, (2001) Kreativitetens filosofi

ISBN: 9789157803825, 915780382X

Articles

Beckman, Svante, Månsson, Sten, Problemanalys och Kulturstatistik, Linköping: Sörlins Förlag, 2008 KulturSverige 2009

Other

Tidskriften Fronesis nr 31. Kultur och politik

Additional literature

Books

Adler, Patricia A., Adler, Peter,, (1987) Membership roles in field research Sage Publications

ISBN: 9780803925786, 0803925786

Agar, Michael, (1996) The professional stranger: an informal introduction to ethnography. 2. ed.

ISBN: 0120444704, 9780120444700

Alvesson, Mats, Sköldberg, Kaj, (2017) Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. Tredje upplagan Lund: Studentlitteratur,

ISBN: 9789144111131

Asplund, Johan, (2002) Avhandlingens språkdräkt. Göteborg : Korpen,

ISBN: 9789173744010, 9173744018

Backman, Jarl, (2016) Rapporter och uppsatser. 3., [rev.] uppl. Lund : Studentlitteratur,

ISBN: 9789144097329

Becker, Howard S., Torhell, Sven-Erik, (2008) Tricks of the trade: yrkesknep för samhällsvetare. 1. uppl. Malmö: Liber,

ISBN: 9789147088508

Becker, Howard Saul, Richards, Pamela.,, (2007) Writing for social scientists: how to start and finish your thesis, book, or article

ISBN: 9780226041308, 9780226041322, 9780226041377, 0226041301, 0226041328, 0226041379

Bergström, Göran, Boréus, Kristina, , (2018) Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. Fjärde [omarbetade och aktualiserade] upplagan Lund : Studentlitteratur,

ISBN: 9789144117928

Blomberg, Jesper, (2003) Projektorganisationen: kritiska analyser av projektprat och praktik. 1. uppl. Malmö : Liber ekonomi,

ISBN: 9147072342, 9789147072347

Börjesson, Mats, (2003) Diskurser och konstruktioner: en sorts metodbok. Lund : Studentlitteratur,

ISBN: 9789144027739, 9144027737

Bryman, Alan, Nilsson, Björn, (2018) Samhällsvetenskapliga metoder. tredje upplagan Stockholm: Liber,

ISBN: 9789147112067

Ehn, Billy, Löfgren, Orvar, (2001) Kulturanalyser. 2., [omarb.] uppl. Malmö : Gleerup,

ISBN: 9140634868, 9789140634863

Ehn, Billy, Löfgren, Orvar, (1996) Vardagslivets etnologi : reflektioner kring en kulturvetenskap. Stockholm : Natur och kultur,

ISBN: 912706283X, 9789127062832, 9789127819931

Ekman, Stig, Thullberg, Per, Åmark, Klas, (1993) Metodövningar i historia: historisk teori, metod och källkritik. Lund : Studentlitteratur,

ISBN: 914437741X, 9789144377414

Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Towns, Ann E., Wängnerud, Lena, (2017) Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad. Femte upplagan Stockholm: Wolters Kluwer,

ISBN: 9789139115151

Fejes, Andreas, Thornberg, Robert, (2019) Handbok i kvalitativ analys. Upplaga 3 Stockholm: Liber,

ISBN: 9789147129706

Fleischer, Rasmus, (2012) Musikens politiska ekonomi: lagstiftningen, ljudmedierna och försvaret av den levande musiken, 1925-2000. Stockholm : Ink,

ISBN: 9789197846943

Gemzöe, Lena, Lindgren, Anne-Li, Fornäs, Johan, (2006) Två kulturstäder: kultur och politik på lokala arenor. [Norrköping] : Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings univ.

ISBN: 918552347X, 1402876X

Glaser, Barney G., Strauss, Anselm L., (2006) The discovery of grounded theory: strategies for qualitative research. New Brunswick, N.J. AldineTransaction,

ISBN: 0202302601, 9780202302607

Halvorsen, Knut, Andersson, Sten, (1992) Samhällsvetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur,

ISBN: 9144366213

Hansén, Stig, Thor, Clas, (1999) Att skriva reportage. andra upplagan Stockholm: Ordfront,

ISBN: 9173246719

Hansén, Stig, Thor, Clas, (1997) Intervjua : en grundbok för media. Stockholm : Ordfront,

ISBN: 9173245097

Jarrick, Arne, Josephson, Olle, (1996) Från tanke till text: en språkhandbok för uppsatsskrivande studenter. 2., [översedda] uppl. Lund : Studentlitteratur,

ISBN: 9144268424, 9789144268422

Johansson, Anna, (2005) Narrativ teori och metod: med livsberättelsen i fokus. Lund : Studentlitteratur,

ISBN: 9144035004, 9789144035000

Kaijser, Lars, Öhlander, Magnus, (2011) Etnologiskt fältarbete. 2., [omarb. och utök.] uppl. Lund : Studentlitteratur,

ISBN: 9789144058528

Kjørup, Søren, Torhell, Sven-Erik, (2009) Människovetenskaperna : problem och traditioner i humanioras vetenskapsteori. 2., [rev. och uppdaterade] uppl. Lund: Studentlitteratur,

ISBN: 9789144054124

Kvale, Steinar, Brinkmann, Svend, Torhell, Sven-Erik, (2014) Den kvalitativa forskningsintervjun. Tredje [reviderade] upplagan Lund : Studentlitteratur,

ISBN: 9789144101675

Larsson, Sören, (1994) Berättande journalistik. Stockholm : Natur och kultur,

ISBN: 9789127040694, 9127040690

Lundberg, Dan, Malm, Krister, Ronström, Owe, Ahlbom Sundqvist, Ann, (2000) Musik, medier, mångkultur : förändringar i svenska musiklandskap. Hedemora : Gidlund i samarbete med Riksbankens jubileumsfond,

ISBN: 9178443229, 03475158

Närvänen, Anna-Liisa, (1999) När kvalitativa studier blir text. Lund : Studentlitteratur,

ISBN: 9144009569

Scott, John, (1990) A matter of record : documentary sources in social research. Cambridge : Polity,

ISBN: 0745600301, 0745600700

Silverman, David, (2020) Interpreting qualitative data. 6E. Thousand Oaks, CA : SAGE Pub.,

ISBN: 9781526467249, 1526467240, 9781526467256, 1526467259, 9781526482808

Sjölin, Jan-Gunnar, (1998) Att tolka bilder: bildtolkningens teori och praktik med exempel på tolkningar av bilder från 1850 till i dag. 2. uppl. Lund : Studentlitteratur,

ISBN: 9144008856

Starrin, Bengt, (1991) Från upptäckt till presentation : om kvalitativ metod och teorigenerering på empirisk grund. Lund: Studentlitteratur,

ISBN: 914432121X, 91-44-3212-X, 9789144321219

Starrin, Bengt, Svensson, Per-Gunnar, (1994) Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Lund: Studentlitteratur,

ISBN: 9144398611, 9789144398617

Sundelin, Anders, (2001) Konsten att berätta en historia. 2., rev. uppl. Stockholm : Ordfront,

ISBN: 9173248150

Svenning, Conny, (2003) Metodboken 5., omarb. uppl. Eslöv : Lorentz,

ISBN: 9197489107

Trost, Jan, Hultåker, Oscar, (2016) Enkätboken. femte upplagan Lund : Studentlitteratur,

ISBN: 9789144115450

Winther Jørgensen, Marianne, Phillips, Louise,, (2000) Diskursanalys som teori och metod. Lund : Studentlitteratur,

ISBN: 9144013027, 9789144013022

Other

Litteraturlistan uppdaterad: 2021-06-24

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page.

There are no files available for this course.