Swedish (1-30 cr), 30 credits

Svenska (1-30 hp), 30 hp

91SV11

The course is disused.

Main field of study

Swedish Language

Course level

First cycle

Course type

Programme course
ECV = Elective / Compulsory / Voluntary
Course offered for Semester Weeks Language Campus ECV
L1GSV Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject Swedish 2 (Spring 2012) Swedish Linköping

Main field of study

Swedish Language

Course level

First cycle

Advancement level

G1X

Course offered for

  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject Swedish

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus. The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.

Department

Institutionen för kultur och kommunikation

No examination details is to be found.

Litteraturlista till språkdelen av kursen, 15 hp, v 4-13, vt2012 (litteraturlista för litteraturvetenskapliga delen av kursen publiceras senare) Obligatorisk litteratur: Bolander, Maria (2005). Funktionell svensk grammatik – grundboken . Stockholm: Liber. Reichenberg, Monica (2008). Vägar till läsförståelse, texten, läsaren och samtalet. Stockholm: Natur och Kultur, serien Lärare Lär Renberg, Bo (2006) Språkets mirakel – om tänkande, tal och skrift. Stockholm: Liber, s. 98-114. Skolverket (2007) Att läsa och skriva, forskning och beprövad erfarenhet, löpnummer 2007:4 http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/publikationer Skolverket (2011) Ämnesplaner och kursplaner i svenska för Grundskolan och gymnasiet Lgr 11 och GY11 http://www.skolverket.se/kursplaner_och_betyg/laroplaner_och_kursplaner Svenska skrivregler (2008). Språkrådets skrifter 8. Stockholm: Liber. Valbar litteratur: Andersson, Jan & Furberg, Mats (1984). Språk och påverkan. Doxa. Axelsson, Ulrika (2011). Talängslan. Förstå, utmana och förändra. Lund: Studentlitteratur. Backlund, Britt (1991). Inte bara ord. En bok om talad kommunikation. Lund: Studentlitteratur. Backlund, Britt (red.) (2000). Talandets lust och vånda. Tänkt och talat om språk och kommunikation. Lund: Studentlitteratur. Bergqvist, Elaine (2008). Härskarteknik. Frank förlag. Cederberg, Ann (1996). Retorik och berättande. Natur och kultur. Ekenvall, Monica (1996). Retoriken i praktiken. Utbildningsstaden AB. Gross, Thomas & Brundin Anna-Lena (2002). Rampfeber: Att lyckas som talare. Stockholm: Ekerlid. Haraldsson, Peter (2002). Retorik inför publik. Konsten att övertyga. Malmö: Liber. Hellspong, Lennart (2008). Förhandlingens retorik. Samtalskonst för arbete, skola och samhälle. Lund: Studentlitteratur. Hellspong, Lennart (2004). Konsten att tala. Handbok i praktisk retorik. 2:a uppl., Lund: Studentlitteratur. Holmqvist, Torbjörn (1992). Presentationsteknik. Malmö: Almqvist & Wiksell. Hägg, Göran (1998). Praktisk retorik. Stockholm: Wahlström & Widstrand. Hägg, Göran (2002). Retorik idag. Aktuella exempel och praktiska tips. Stockholm: Wahlström & Widstrand. Johannesson, Kurt (2001). Tala väl. 10 lektioner i praktisk retorik. Nordstedts. Juhlin, Lotta (1999). Den goda kommunikationen. Rösten, kroppsspråket och retoriken. Lund: Studentlitteratur. Persson, Mikael (2002). Övertyga: en handbok i retorik. Uppsala: Demosthenes. Renberg, Bo (2003). Bra skrivet. Väl talat. Studiehandledning i skrivande och praktisk retorik. Lund: Studentlitteratur (s. 56–112). Renberg, Bo (2003). Retorisk analys. En introduktion. Lund: Studentlitteratur. Strömquist, Siv (2001). Konsten att tala och skriva. Malmö: Gleerups. Strömquist, Siv (1996). Talarskolan. Talprocessen – teori och tillämpning. Malmö: Gleerups. Stuart, Christina (2002). Tala för dig själv. En komplett handbok i hur du kommunicerar effektivt och håller kraftfulla presentationer. Malmö: Richter. van der Viet, Paul (2010). Tala dig till ledarskap. Lund: Studentlitteratur. Åkerblom, Jenny (2002). Tala för publik. Förberedelse och genomförande. Stockholm: Liber.

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page.

There are no files available for this course.