Textile Craft (1-15 cr), 15 credits

Textilslöjd (1-15 hp), 15 hp

91TX17

The course is disused. Replaced by 91TX19.

Main field of study

No Main Field of Study

Course level

First cycle

Course type

Programme course

Director of studies or equivalent

Anders Narbrink
ECV = Elective / Compulsory / Voluntary
Course offered for Semester Weeks Language Campus ECV
L17TE Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Textile Craft 2 (Spring 2014) Swedish Linköping

Main field of study

No Main Field of Study

Course level

First cycle

Advancement level

G1X

Course offered for

  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Textile Craft

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus. The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.

Department

Institutionen för kultur och kommunikation

No examination details is to be found.

Arkenback-Sundström (1998). Textiliernas livscykel Studieförbundet Vuxenskolan. Ask, Sofia (2007). Vägar till ett akademiskt skriftspråk, Växjö Universitet (kan laddas ned i fulltext på: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vxu:diva-1276 Björkdahl Ordell, Susanne; Eldholm, Gerd; Hagstrand Veluci, Kerstin (2010) Lär genom textil: en handbok i att använda textil som pedagogiskt redskap för barns lärande. Mölnlycke Susanne Björkdahl Ordell. (kan beställas via Susanne@bostream.nu) Borg, K & Lindström, L. (2008) Slöjda för livet. Om pedagogisk slöjd. Stockholm: Lärarförbundets förlag. Europa Lehrmittel (1999) Clothing Technology, from fiber to fashion Verlag Europa-Lehrmittle. Haa-Gruiten. ISBN 38085–6222-34 Eriksson Mariana (1999). Varp och inslag, Bindningslära 1 Stockholm: Natur och Kultur/LTs förlag. Eriksson Mariana (2002). Vävboken uträkning, uppsättning, montering. Stockholm: Natur och Kultur/LTs förlag. Gistvik, Johanna (2009). Essän – frihetens hemlösa och odefinierade genre. Om essäer. En antologi om essäer från studenter vid Linköpings universitet, 85-90. Granström, Kjell (2004). Om tillförlitlighet i observationer inom forskning och psykologisk praktik. Nordisk psykologi, 56, 289-303. Gustavsson Bernt, Sjögren Jan och Borg Kajsa Artikelsamling/kurskompendium. Linköping: Linköpings universitet. Juliusson, Carl Magnus (2009). Om att skriva essäer – fiktivt eller icke-fiktivt skrivande. Om essäer. En antologi om essäer från studenter vid Linköpings universitet, 19-25 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (2011). Skolverket, Stockholm: Statens skolverk: Fritzes offentliga publikationer [ www.skolverket.se/publikationer?id=2575 ] Kommentarmaterial till kursplanen i slöjd (2011). Skolverket, Stockholm: Statens skolverk: Fritzes offentliga publikationer [ www.skolverket.se/publikationer?id=2565 ] Larsson, Staffan (2000). Skrivandets lust och olust. Pedagogisk Forskning i Sverige, 1, 30-42. Tillgänglig via: http://www.ped.gu.se/biorn/journal/pedfo/pdf-filer/larsson.pdf Palmsköld, Anneli (2007). Textila tolkningar. Om hängkläden, drättar, lister och takdukar. Stockholm: Nordiska museets förlag. Sidorna 155-174. Teoretiskt, praktiskt eller som i slöjden http://www.lararforbundet.se/web/shop2.nsf/webdescription/F2F882ADEF96E598C1256EAD003BF791/$file/Ladda_ned.pdf

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page.

There are no files available for this course.