Wood and Metal Craft (38-45), 7.5 credits

Trä- och metallslöjd (38.5-45 hp), 7.5 hp

93TM37

The course is disused. Replaced by 93TM39.

Main field of study

No main field of study

Course level

First cycle

Course type

Programme course

Examiner

Daniel Nilsson

Director of studies or equivalent

Anders Narbrink

Main field of study

No main field of study

Course level

First cycle

Advancement level

G1X

Course offered for

  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject English
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Mathematics
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Swedish
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Wood and Metal Craft

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus. The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.

Department

Institutionen för kultur och kommunikation

No examination details is to be found.

Obligatorisk litteratur Arbete i trä, del 1 & 2 (1984). Institutionen för slöjd, Linköpings universitet (gula kompendier) Arbete i metall (1992). Institutionen för slöjd, Linköpings universitet (blå kompendium) Borg, K & Lindström, L, red. (2008). Slöjda för livet – om pedagogisk slöjd, kap 16, Stockholm: Lärarförb förl. Dahlgren, Lars-Owe, (1990). Undervisningen och det meningsfulla lärandet, Skapande vetande, Linköpings universitet (låneexemplar tillhandahålles) Dimenäs, Jörgen, (red) (2007). Lära till lärare : att utveckla läraryrket - vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik, Stockholm: Liber, Hasselskog, Peter, (2010). Slöjdlärares förhållningssätt i undervisningen, Kap 9, Göteborgs univ (kan laddas ned) Lindström/Lindberg, red (2008). Pedagogisk bedömning Sthm universitets förlag s.11-25 (kopior) Patel, R. Davidsson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning, Lund : Studentlitteratur. Skolverket (2011) Kunskapsbedömning i skolan Sthlm Fritzes Skolverket (2011) Kommentarmaterial till kursplanen i slöjd Sthlm Fritzes förlag Skolverket,(2011) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Sthlm Fritzes förlag – finns även på skolverkets hemsida *Gå in på www.skolverket.se och sök bland ”publikationer”. Länkar finns även på it’s learning. Referenslitteratur Bryman Alan (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Sthlm Liber Ekman, Göran, (1983). Slöjd och lek, Skapande vetande, Linköpings univ, ISSN 0280-6525 Gustavsson, Bernt, red (2006) Kunskap i det praktiska, Lund: Studentlitteratur. Ljungberg, G m fl, (1976). Bruksföremål då och nu, Helsingborg: ICA Bokförlag Ljungberg, G m fl, (1975). Skåp, hyllor och skrin, Helsingborg: ICA Bokförlag Ljungberg, G m fl (1999). Smida, driva, bocka, Västerås: ICA Bokförlag. Scott, Ernest (1990). Stora snickarboken, Västerås: ICA Bokförlag. Sjögren, Jan, (2009). Handen & vännen , Linköpings universitet Stukát, Staffan, (2011). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap, Lund: Studentlitteratur, Skolverket(2005) Slöjd, nationella utvärderingen 2003 Sthlm Fritzes förlag Skolverket, (2007). Slöjd - en Samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning s 38-52 (kan laddas ned*) Slöjd, ämnesrapport till rapport 253 ( NU-03 ), Skolverket, Stockholm: Statens skolverk Strömquist, Mårten (2004). Basic 2D Design, Kristianstad: Accent. Strömquist, Mårten (1996). Formspel, Falköping, Liber Utbildning AB.

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page.

There are no files available for this course.