Educational Sciences 7, School Development and Evaluation, 7.5 credits

Utbildningsvetenskaplig kärna 7, Skolutveckling och utvärdering, 7.5 hp

971G21

Main field of study

Didactics

Course level

First cycle

Course type

Programme course

Examiner

Ulrika Bodén

Course coordinator

Ulrika Bodén

Director of studies or equivalent

Mats Brusman
ECV = Elective / Compulsory / Voluntary
Course offered for Semester Weeks Language Campus ECV
L1FRI Primary School Teacher Programme with a specialization in Extended School Teaching 5 (Autumn 2024) 202444-202448 Swedish Norrköping, Norrköping C
L1FRI Primary School Teacher Programme with a specialization in Extended School Teaching 5 (Autumn 2024) 202444-202448 Swedish Västervik C
L1FRI Primary School Teacher Programme with a specialization in Extended School Teaching 5 (Autumn 2024) 202444-202448 Swedish Nyköping C

Main field of study

Didactics

Course level

First cycle

Advancement level

GXX

Course offered for

  • Primary School Teacher Programme with a specialization in Extended School Teaching

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Department

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Code Name Scope Grading scale
SRE1 Exercises 4.5 credits U, G, VG
PRO2 Exercises 3 credits U, G
OBL1 Exercises 0 credits D

Books

Carlgren, Ingrid, (2017) Undervisningsutvecklande forskning : exemplet learning study. Första upplagan Malmö : Gleerups, [2017]

ISBN: 9789140695888

Håkansson, Jan, (2017) Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, skola och fritidshem : strategier och metoder. Andra upplagan [Lund] : Studentlitteratur, [2017]

ISBN: 9789144121130

Pihlgren, Ann S., (2017) Fritidshemmets mål och resultat : att planera och utvärdera. första upplagan Lund : Studentlitteratur, [2017]

ISBN: 9789144111179

Sandberg, Bo, Faugert, Sven, (2020) Perspektiv på utvärdering. Fjärde upplagan Lund : Studentlitteratur, [2020]

ISBN: 9789144135991

Timperley, Helen, Sjösten, Lisa, (2019) Det professionella lärandets inneboende kraft. Andra upplagan Lund : Studentlitteratur, [2019]

ISBN: 9789144133904

Articles

Lago, L. et al (2018)., Att utveckla arbetet med lek på fritidshem - Erfarenheter från ett aktionsforskningsprojekt. Venue, 7(1). Doi: 10.3384/venue.2001-788X.1872
Schildkamp, K., Data-based decision-making for school improvement: Research insights and gaps Educational Research (Educational Research, 3 July 2019, 61(3):257-273)

Websites

OECD (2018)., PISA. Programme for International Student Assessment. http://www.oecd.org/pisa/
Skolinspektionen (2018)., Undervisning i fritidshemmet inom områdena språk och kommunikation samt natur och samhälle https://skolinspektionen.se/globalassets/02-beslut-rapporter-stat/granskningsrapporter/tkg/2018/fritidshem/fritidshem_rapport_2018.pdf
SOU 2018:19. , Forska tillsammans. Samverkan för lärande och förbättring. https://www.regeringen.se/4933fc/contentassets/1e0e6381c554497ab51eeeb13d36b1ce/sou-2018_19.pdf

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page.

There are no files available for this course.