Professional Knowledge and Learning in Vocational subject, 7.5 credits

Den egna yrkeskunskapen och lärande i yrkesämne, 7.5 hp

976G01

Main field of study

No main field of study

Course level

First cycle

Course type

Programme course

Examiner

Karolina Muhrman

Course coordinator

Karolina Muhrman

Director of studies or equivalent

Sofia Nyström
ECV = Elective / Compulsory / Voluntary
Course offered for Semester Weeks Language Campus ECV
L1YRK Programme for Vocational Teacher Education 1 (Autumn 2019) 201934-201943 Swedish Linköping, Valla C
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 1 (Autumn 2019) 201934-201943 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 2 (Autumn 2019) 201934-201943 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 3 (Autumn 2019) 201934-201943 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 4 (Autumn 2019) 201934-201943 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 5 (Autumn 2019) 201934-201943 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 6 (Autumn 2019) 201934-201943 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 7 (Autumn 2019) 201934-201943 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 8 (Autumn 2019) 201934-201943 Swedish Linköping, Valla E

Main field of study

No main field of study

Course level

First cycle

Course offered for

  • Programme for Vocational Teacher Education
  • VAL II - Professional Qualification Course for Teachers

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus.

The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.

Department

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Code Name Scope Grading scale
STN1 Written exam 7.5 credits U, G, VG

Regulary literature

Books

Ambjörnsson, R, (2011) Mitt förnamn är Ronny Stockholm: Bokförlaget Atlas
Andersson, P. & Fejes, A, (2010) Kunskapers värde – validering i teori och praktik Lund: Studentlitteratur
Collnerud, G., & Granström, K, (2015) Respekt för lärarprofessionen. Om lärares yrkesspråk och yrkesetik. Stockholm: Liber
Fejes, A., Lindberg, V., Wärvik, G-B (red), (2017) Yrkesdidaktiken mångfald
Gustavsson, B, Vad är kunskap? Forskning i fokus, nr 5 Stockholm: Skolverket

http://www.pedag.umu.se/digitalAssets/19/19998_vad-kunskap-skolverket.pdf

Gustavsson, M., & Köpsén, S. (red)., (2018) Yrkesutbildning – mellan skola och arbete. Lund Studentlitteratur
Hansson, T., (2009) Didaktik för yrkeslärare Lund: Studentlitteratur.
Köpsén, S. (red), (2019) Lära till yrkeslärare (reviderad upplaga) Lund: Studentlitteratur
Persson, S., (2017) Forskningslitteracitet – en introduktion till att förstå̊, värdera och använda vetenskaplig kunskap. Forskning i korthet nr 1 Sveriges kommuner och landsting och kommunförbundet Skåne.

file:///Users/karmu97/Downloads/Forskningslitteracitet-Webb.pdf

Schött, Hållsten, Moberg & Strand, (2015) Studentens skrivhandbok Stockholm: Liber

Articles

Additional literature

Other

Ask, S. (2011) Hållbara texter. Grunderna i formellt skrivande. Stockholm: Liber
Backman, J (2010). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur.
Dysthe, O., Hertzberg, F., Løkensgard Hoel, T. (2011). Skriva för att lära. Lund: Studentlitteratur.
Gustavsson, B (red) (2004) Kunskap i det praktiska. Lund: Studentlitteratur
Hultén, P., Hultman, J., Eriksson, L.T., (2007). Kritiskt tänkande. Stockholm: Liber AB.
Jarrik, A & Josephson, O (1996). Från tanke till text. Lund: Studentlitteratur.
Köpsén, S & Fejes, A. (2013) Yrkeslärares identiteter i A. Fejes, Lärandets mångfald. Om vuxenpedagogik och folkbildning, s 121-138
Köpsén, S. (2014) How vocational teachers describe their vocational teacher identity. Journal of Vocational Education & Training, 66(2) p 194-211.
Løkensgard Hoel, T. (2010). Skriva på universitet och högskolor. Lund: Studentlitteratur.
Strömqvist, S (2014). Konsten att tala och skriva. Malmö: Gleerups Förlag.