Teaching practice, part I, 7.5 credits

Verksamhetsförlagd utbildning del I, 7.5 hp

976G14

Main field of study

Didactics

Course level

First cycle

Course type

Programme course

Examiner

Ronny Högberg

Course coordinator

Ronny Högberg

Director of studies or equivalent

Martin Lundberg
ECV = Elective / Compulsory / Voluntary
Course offered for Semester Weeks Language Campus ECV
L1YRK Programme for Vocational Teacher Education 3 (Autumn 2024) 202434-202443 Swedish Linköping, Valla C

Main field of study

Didactics

Course level

First cycle

Advancement level

GXX

Course offered for

  • Programme for Vocational Teacher Education

Entry requirements

-

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Department

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Code Name Scope Grading scale
POR1 Written presentation 1 credits U, G, VG
TSLF Applied social teaching skills 2 credits U, G
TDLF Applied didactical teaching skills 4.5 credits U, G, VG

Regulary literature

Books

Läroplan för gymnasieskolan. Skolverket.
Hansson, Thomas, (2009) Didaktik för yrkeslärare. 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2009

ISBN: 9789144057712

Köpsén, Susanne, (2019) Lära till yrkeslärare Andra upplagan Lund : Studentlitteratur, [2019]

ISBN: 9789144132259

Lindström, Gunnar, Pennlert, Lars-Åke, (2019) Undervisning i teori och praktik : en introduktion i didaktik. 7:e reviderade upplagan [Umeå] : Fundo Förlag, [2019]

ISBN: 9789197558495

Lundgren, Ulf P., Säljö, Roger, Liberg, Caroline, (2020) Lärande, skola, bildning. Femte utgåvan [Stockholm] : Natur & Kultur, [2020]

ISBN: 9789127827974

Orlenius, Kennert, (2010) Värdegrunden - finns den? 2. uppl. Stockholm : Liber, 2010

ISBN: 9789147020904

Articles

Englund, B., Vad har vi lärt oss om läromedel? En översikt över nyare forskning Bilaga till Läromedlens roll i undervisningen, rapport 2006:284. Skolverket. (2006)

www.skolverket.se

Additional literature

Other

Bronäs, Agneta & Runebou, Niclas. (2010). Ämnesdidaktik- en undervisningskonst. Nordstedts förlag.
Långström, Sture & Viklund, Ulf (2010). Metoder: undervisning och framträdande. Studentlitteratur
Referenslitteratur

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page.

There are no files available for this course.