School in society; its purpose, organization and governance, 7.5 credits

Skolans samhällsuppdrag och organisation, 7.5 hp

9KP202

Main field of study

Didactics

Course level

First cycle

Course type

Programme course
ECV = Elective / Compulsory / Voluntary
Course offered for Semester Weeks Language Campus ECV
L1GYK Complementary Educational Programme - Secondary School Teacher Programme - Upper Secondary, Part Time Studies (Part Time Studies) 1 (Autumn 2017) 201734-201743 Swedish Linköping, Valla C
L1GRK Complementary Educational Programme - Secondary School Teacher Programme - Years 7-9, Part Times Studies (Part Time Studies) 1 (Autumn 2017) 201734-201743 Swedish Linköping, Valla C

Main field of study

Didactics

Course level

First cycle

Advancement level

G2X

Course offered for

  • Complementary Educational Programme - Secondary School Teacher Programme - Years 7-9
  • Complementary Educational Programme - Secondary School Teacher Programme - Upper Secondary

Examination

Students failing an exam covering either the entire course or part of the course two times are entitled to have a new examiner appointed for the reexamination.

Students who have passed an examination may not retake it in order to improve their grades.

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus. The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.

Department

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

No examination details is to be found.

Berg, Gunnar (2003) Att förstå skolan. En teori om skolan som institution och skolor som organisationer. Lund: Studentlitteratur. Kapitel 1, 2 och 6. Böhlmark, Anders & Lindahl Mikael (2012) Har den växande friskolesektorn varit bra för elevernas utbildningsresultat på kort och lång sikt? (Rapport 2012:17). Uppsala: IFAU. Finns att hämta på internet: http://www.ifau.se/globalassets/pdf/se/2012/r-2012-17-Har-den-vaxande-friskolesektorn-varit-bra-for-barnen-pa-kort-och-lang-sikt.pdf Ekman, Joakim & Pilo, Lina (2012) Skolan, demokratin och de unga medborgarna. Malmö: Liber. Erdis, Mare (2011) Juridik för pedagoger. Lund: Studentlitteratur. Irisdotter Aldenmyr, Sara & Hartman, Sven (2009) Yrkesetik för lärare och behovet av professionsförankring. Pedagogisk forskning i Sverige, vol. 14 (3) s. 212-229. Finns att hämta på internet: http://journals.lub.lu.se/index.php/pfs/article/view/7738/6793 Linde, Göran (2012) Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori. (3. [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. Lundgren, Ulf P., Säljö, Roger & Liberg, Caroline (red.) (2014) Lärande, skola, bildning. Grundbok för lärare. Stockholm: Natur & Kultur. Kapitlen 1-5, 11, 18-20. Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund (2001) Lärares yrkesetiska principer. Finns att hämta på https://www1.lararforbundet.se/web/shop2.nsf/webDescription/29FDEFD54E2FCF11C1257D3B0040FB0E/$file/Larares_yrkesetik_aug_2014.pdf Mogensson, Lars (programledare), Lunderquist, Thomas (Producent). (2014) Demokratin i det digitala samhället [radioprogram]. I Lunderquist, Thomas (Producent). Filosofiska rummet. Stockholm: Sveriges Radio P1. Finns att hämta på internet: http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/377249?programid=793 Orlenius, Kennert (2010) Värdegrunden – finns den? 2. uppl. Stockholm: Liber. Skolverket (2015) Vad är hållbar utveckling. Finns att hämta på internet: http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nt/grundskoleutbildning/biologi/vad-ar-hallbar-utveckling-1.205851 Lagar (samtliga att hämta finns på internet: http://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/) SFS 2010:800. Skollag, Stockholm: Utbildningsdepartementet. Förordningar (samtliga finns att hämta på internet: http://www.skolverket.se/regelverk) SFS 2010:2039 Gymnasieförordning. Stockholm: Utbildningsdepartementet. SFS 2011:185 Skolförordning. Stockholm: Utbildningsdepartementet. SFS 2011:1108 Förordning om vuxenutbildning. Stockholm: Utbildningsdepartementet. Skolverket (2011). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. Stockholm: Skolverket. Skolverket (2016). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2016. (3. [rev.] uppl.) Stockholm: Skolverket. Föreskrifter (samtliga finns att hämta på internet: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser) Ämnesplaner för de olika ämnena (förutom de gymnasiegemensamma) Internationella överenskommelser Förenta Nationerna (1948) FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, Finns att hämta på internet: http://www.manskligarattigheter.se/sv/vem-gor-vad/forenta-nationerna/fn-s-allmanna-forklaring Förenta Nationerna (1989) FN:s konvention om barnets rättigheter, Finns att hämta på internet: http://www.manskligarattigheter.se/dynamaster/file_archive/020521/a2fe55424340e999aed047eb281537d7/fn_891120.pdf Referenslitteratur Almgren, Ellen (2006) Att fostra demokrater. Om skolan i demokratin och demokratin i skolan. Diss. Uppsala: Uppsala University Library. Böhlmark, Anders, Holmlund, Helena & Lindahl, Mikael (2015) Skolsegregation och skolval (Rapport 2015:5). Uppsala: IFAU. Finns att hämta på internet: http://www.ifau.se/globalassets/pdf/se/2015/r-2015-05-Skolsegregation-och-skolval.pdf (23 s) Dahlstedt, Magnus & Olsson, Maria (2013) Utbildning, demokrati, medborgarskap. Malmö: Gleerups Utbildning AB. Ds 2009:25 Skollag för kunskap, valfrihet och trygghet. Stockholm: Utbildningsdepartementet. Edmark, Karin, Frölich, Markus & Wondratschek, Verena (2012) Hur har 1990-talets Skolvalsreformer påverkat elever med olika familjebakgrund? (Rapport 2014:15). Uppsala: IFAU. Finns att hämta på internet: http://www.ifau.se/globalassets/pdf/se/2014/r-2014-15-hur-har-1990-talets-skolvalsreformer-paverkat-elever-med-olika-familjebakgrund.pdf (24 s) Ekman, Joakim (2011) Skolan och medborgarskapandet. Stockholm: Fritzes. Finns att hämta på: http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2596.pdf%3Fk%3D2596 Englund, Tomas (2012) Utbildningspolitisk monopolism – nya utmaningar för läroplansteorin. I Englund, Tomas, Forsberg, Eva & Sundberg, Daniel (red.) Vad räknas som kunskap? Läroplansteoretiska utsikter och inblickar i lärarutbildning och skola. Stockholm: Liber. (18 s) Hartman, Sven (2012) Det pedagogiska kulturarvet: traditioner och idéer i svensk undervisningshistoria. Stockholm: Natur & kultur. Linné, Agneta (2012) Läroplansteori mellan rum, tid och handling. I Englund, Tomas, Forsberg, Eva & Sundberg, Daniel (red.) Vad räknas som kunskap? Läroplansteoretiska utsikter och inblickar i lärarutbildning och skola. Stockholm: Liber. (15 s) Lundahl, Lisbeth (Författare). (2015). En bok en författare [TV-program]. Sverige: Sveriges Utbildningsradio AB. Finns att hämta på internet: http://www.ur.se/Produkter/185887-En-bok-en-forfattare-Gymnasiet-som-marknad#Se-program Lundgren, Ulf. P (2012) Den svenska läroplansteoretiska forskningen – en personligt hållen reflektion. I Englund, Tomas, Forsberg, Eva & Sundberg, Daniel (red.) Vad räknas som kunskap? Läroplansteoretiska utsikter och inblickar i lärarutbildning och skola. Stockholm: Liber. (22 s) Skolverket (2011) Kommunalt huvudmannaskap i praktiken. En kvalitativ studie. Rapport 362. Stockholm: Fritzes. Finns att hämta på internet: http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2744.pdf%3Fk%3D2744 SOU 2007:28. Tydliga mål och kunskapskrav. Stockholm: Utbildningsdepartementet. SOU 2008:27. Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola. Stockholm: Utbildningsdepartementet. SOU 1997:116 Barnets bästa i främsta rummet. FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige. Stockholm: Socialdepartementet. SOU 2004:104. Att lära för hållbar utveckling. Stockholm: Fritzes Online. Access på LiUB Lagar (samtliga att hämta finns på internet: http://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/) SFS 1977:1160 Arbetsmiljölagen. Stockholm: Arbetsmarknadsdepartementet. SFS 1986:223 Förvaltningslagen. Stockholm: Justitiedepartementet. SFS 2008:567 Diskrimineringslagen. Stockholm: Kulturdepartementet. SFS 2009:400 Offentlighets- och sekretesslagen. Stockholm: Justitiedepartementet.

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page.

There are no files available for this course.