Teaching Special Education Dimensions, 7.5 credits

Undervisningens specialpedagogiska dimensioner, 7.5 hp

9KPA07

Main field of study

Didactics

Course level

Second cycle

Course type

Programme course

Examiner

Lisa Kilman

Course coordinator

Lisa Kilman

Director of studies or equivalent

Margareta Engvall
ECV = Elective / Compulsory / Voluntary
Course offered for Semester Weeks Language Campus ECV
L1GYK Complementary Educational Programme - Secondary School Teacher Programme - Upper Secondary, Full-time Studies (Full-time Studies) 2 (Autumn 2018) 201844-201903 Swedish Linköping, Valla C
L1GRK Complementary Educational Programme - Secondary School Teacher Programme - Years 7-9, Full-time Studies (Full-time Studies) 2 (Autumn 2018) 201844-201903 Swedish Linköping, Valla C
L7ULV Foreign teacher training, ULV 1 (Autumn 2018) 201844-201903 Swedish Linköping, Valla E
L7ULV Foreign teacher training, ULV 2 (Autumn 2018) 201844-201903 Swedish Linköping, Valla E
L7ULV Foreign teacher training, ULV 3 (Autumn 2018) 201844-201903 Swedish Linköping, Valla E
L7ULV Foreign teacher training, ULV 4 (Autumn 2018) 201844-201903 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 1 (Autumn 2018) 201844-201903 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 2 (Autumn 2018) 201844-201903 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 3 (Autumn 2018) 201844-201903 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 4 (Autumn 2018) 201844-201903 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 5 (Autumn 2018) 201844-201903 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 6 (Autumn 2018) 201844-201903 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 7 (Autumn 2018) 201844-201903 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 8 (Autumn 2018) 201844-201903 Swedish Linköping, Valla E

Main field of study

Didactics

Course level

Second cycle

Advancement level

A1X

Course offered for

  • Complementary Educational Programme - Secondary School Teacher Programme - Years 7-9
  • Complementary Educational Programme - Secondary School Teacher Programme - Upper Secondary
  • Foreign teacher training, ULV
  • VAL II - Professional Qualification Course for Teachers

Examination

Students failing an exam covering either the entire course or part of the course two times are entitled to have a new examiner appointed for the reexamination.

Students who have passed an examination may not retake it in order to improve their grades.

Applies to all courses regardless of grading scale.

  • Students failing an exam covering either the entire course or part of the course two times are entitled to have a new examiner appointed for the reexamination.

If the course has a three-graded grading scale (U - VG), following applies:

  • Students who have passed an examination may not retake it in order to improve their grades.

If the course is a VfU course, the following applies:

  • Examination of applied social and didactic abilities is limited to three (3) occasions.

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus.

The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.

Department

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

No examination details is to be found.

Asp Onsjö, L. (2006). Åtgärdsprogram - dokument eller verktyg?: en fallstudie i en kommun. Diss. Göteborg: Göteborgs Universitet, http://hdl.handle.net/2077/16941 eller Asp Onsjö, L. (2008). Åtgärdsprogram i praktiken: att arbeta med elevdokumentation i skolan. Lund: Studentlitteratur. Barnkonventionen (1989). https://unicef.se/rapporter-och-publikationer/barnkonventionen Brown Beyers, N., Howerter, C. S., & Morgan, J. J. (2013). Tools and strategies for making Co-teaching work. Intervention in School and Clinic, 49, 84-91. Diskrimineringslag (2008:567). www.riksdagen.se Friend, M., Cook, L., Hurley-Chamberlain, D., & Shamberger, C. (2011). Co-teaching: An illustration of the complexity of collaboration in Special education. Journal of Educational and Psychological Consultation, 20, 9-27. Jakobsson, I. & Nilsson, I. (2011). Specialpedagogik och funktionshinder. Stockholm: Natur & Kultur. Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan (2011). Stockholm: Utbildningsdepartementet, www.skolverket.se Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11 (2011). Stockholm: Utbildningsdepartementet, www.skolverket.se Nilholm. C. (2007). Perspektiv på specialpedagogik. Lund: Studentlitteratur. Nilholm, C. (2006). Special education, inclusion and democracy. European Journal of Special Needs Education, 21(4), 431-445 Persson, B. & Persson, E. (2012). Inkludering och måluppfyllelse: att nå framgång med alla elever. Stockholm: Liber. Skollag SFS 2010:800. www.skolverket.se (se utdrag under Kursdokument på Lisam). Skolverket (2014). Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. www.skolverket.se Skolverket (2016). Att läsa och förstå: Läsförståelse av vad och för vad. Kunskapsöversikt. www.skolverket.se Socialstyrelsen (2016). Vägledning för elevhälsan. www.socialstyrelsen.se Socialtjänstlag (2001:453). www.riksdagen.se Svenska Unescorådet (2006). Salamancadeklarationen och Salamanca +10. Stockholm: Svenska Unescorådets skriftserie 2/2006. www.utrikesdepartementet.se Thorsten, A., Forslund Frykedal, K. & Boo, S. (2017). Att anpassa undervisning: till individ och grupp i klassrummet. Natur & Kultur Akademiska. Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. Utrikesdepartementet (2008). Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Sveriges internationella överenskommelser SÖ 2008:26. www.regeringen.se Film och text om Betydelsen av att förstå texter: https://larportalen.skolverket.se/#/modul/5-las-skriv/Gymnasieskola/024_anlaysera-o-kritiskt-granska/del_02/

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page. Click on a file to download and open it.

Name File name Description
9KPA07 HT18 9KPA07 HT18.pdf