Knowledge and Learning with a Focus on Didactic Processes, 7.5 credits

Kunskap och lärande med fokus på didaktiska processer, 7.5 hp

9VA101

Main field of study

No Main Field of Study

Course level

First cycle

Course type

Programme course

Examiner

Maria Terning

Course coordinator

Maria Terning, Malin Wieslander

Director of studies or equivalent

Margareta Engvall
ECV = Elective / Compulsory / Voluntary
Course offered for Semester Weeks Language Campus ECV
L7ULV Foreign teacher training, ULV 1 (Autumn 2018) 201844-201903 Swedish Linköping, Valla E
L7ULV Foreign teacher training, ULV 2 (Autumn 2018) 201844-201903 Swedish Linköping, Valla E
L7ULV Foreign teacher training, ULV 3 (Autumn 2018) 201844-201903 Swedish Linköping, Valla E
L7ULV Foreign teacher training, ULV 4 (Autumn 2018) 201844-201903 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 1 (Autumn 2018) 201844-201903 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 2 (Autumn 2018) 201844-201903 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 3 (Autumn 2018) 201844-201903 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 4 (Autumn 2018) 201844-201903 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 5 (Autumn 2018) 201844-201903 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 6 (Autumn 2018) 201844-201903 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 7 (Autumn 2018) 201844-201903 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 8 (Autumn 2018) 201844-201903 Swedish Linköping, Valla E

Main field of study

No Main Field of Study

Course level

First cycle

Advancement level

G2X

Course offered for

  • VAL II - Professional Qualification Course for Teachers
  • Foreign teacher training, ULV

Examination

Applies to all courses regardless of grading scale.

  • Students failing an exam covering either the entire course or part of the course two times are entitled to have a new examiner appointed for the reexamination.

If the course has a three-graded grading scale (U - VG), following applies:

  • Students who have passed an examination may not retake it in order to improve their grades.

If the course is a VfU course, the following applies:

  • Examination of applied social and didactic abilities is limited to three (3) occasions.

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus.

The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.

Department

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

No examination details is to be found.

Obligatorisk kurslitteratur Bandura, A. (2001). Social Cognitive Theory: An Agentic Perspective. Annual Review of Psychology, nr. 52:1–26. Tillgänglig i Lisam. Carlgren, I., Forsberg, E. & Lindberg, V. (2009). Perspektiv på den svenska skolans kunskapsdiskussion. Rapport 7/2009. Stockholm: Stockholms universitetsförlag & Centrum för studier av skolans kunskapsinnehåll. Nedladdningsbar: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:371489/FULLTEXT01.pdf Dewey, J. (2004). Individ, skola och samhälle: utbildningsfilosofiska texter. Stockholm: Natur och kultur. Gustavsson, B. (2002). Vad är kunskap? en diskussion om praktisk och teoretisk kunskap. Stockholm: Statens skolverk. Nedladdningsbar: http://www.umu.se/digitalAssets/19/19998_vad-kunskap-skolverket.pdf Larsson, S. (1996). Vardagslärande och vuxenstudier. I P-E. Ellström, B. Gustavsson & S. Larsson (Red.), Livslångt lärande (s. 9-26). Lund: Studentlitteratur. Tillgänglig i Lisam. Lönnheden, C. & Olstedt, E. (2004). Med erfarenhet som utgångspunkt. I A. Bron & L. Wilhelmson (Red.), Lärprocesser i högre utbildning (s. 104-118). Stockholm: Liber. Tillgänglig i Lisam. Marton, F. & Säljö, R. (1976). On Qualitative Differences in Learning: I – Outcome and Process. British Journal of Educational Psychology, nr. 46: 4-11. Tillgänglig i Lisam. Schoultz, J., Säljö, R. & Wyndhamn, R. (2001). Heavenly talk: Discourse, artefacts and children’s understanding of elementary astronomy. Human Development, 44, 103-118. Tillgänglig I Lisam. Skolverket (2009). Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer. Stockholm. Nedladdningsbar: http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2260 SOU 1992:94 Bildning och kunskap. Särtryck ur läroplanskommitténs betänkande: Skola för bildning. Skolverket, 1992. Nedladdningsbar: http://www.mah.se/PageFiles/62109/Bildning%20och%20kunskap.pdf SOU 2010:99. Flickor, pojkar, individer – om betydelsen av jämställdhet för kunskap och utveckling i skolan. Stockholm: Fritzes. Nedladdningsbar: http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2010/01/sou-201099/ Stensmo, C. (2007). Pedagogisk filosofi. Lund: Studentlitteratur. Säljö, R. (2014). Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. (2. uppl.) Stockholm: Norstedts. Säljö, R. (2017). Den lärande människan – teoretiska traditioner. i: Lundgren, Säljö & Liberg (red.) Lärande, skola, bildning. Stockholm: Bokförlaget Natur & Kultur. Valbar kurslitteratur Ambjörnsson, F. (2004). I en klass för sig: Genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer (Doktorsavhandling). Stockholm: Ordfront. Gustavsson, B. (Red.). (2004). Kunskap i det praktiska. Lund: Studentlitteratur. Hedin, A., & Svensson, L. (Red.). (2011). Nycklar till kunskap: om motivation, handling och förståelse i vuxenutbildning. Lund: Studentlitteratur. Lenz Taguchi, H., Bodén, L., & Ohrlander, K. (Red.). (2011). En rosa pedagogik: jämställdhet¬spedagogiska utmaningar. Stockholm: Liber. Maltén, A. (2004). Hjärnan och pedagogiken – ett samspel. Lund: Studentlitteratur. Nylund, M., & Rosvall, P-Å. (2011). Gymnasiereformens konsekvenser för den sociala fördelningen av kunskaper i de yrkesorienterade utbildningarna. Pedagogisk Forskning i Sverige, årg 16, nr 2, s. 81–100. Nyström, A-S. (2012). Att synas och lära utan att synas lära: En studie om underprestation och privilegierade unga mäns identitetsförhandlingar i gymnasieskolan (Doktorsavhandling). Uppsala: Uppsala universitet. Sohlberg, P., & Sohlberg, B-M. (2013). Kunskapens former: vetenskapsteori och forskningsmetod. Stockholm: Liber. Säljö, R. (2015). Lärande: en introduktion till perspektiv och metaforer. Malmö: Gleerups. Vygotskij, L. S. (1978). Mind in Society: the development of higher psychological processes. Cambridge, Mass.: Harvard U.P.

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page. Click on a file to download and open it.