School in Society; Its Purpose, Organization and Governance, 7.5 credits

Skolans samhällsuppdrag och organisation, 7.5 hp

9VA202

Main field of study

No Main Field of Study

Course level

First cycle

Course type

Programme course

Examiner

Maria Terning

Course coordinator

Maria Terning

Director of studies or equivalent

Margareta Engvall
ECV = Elective / Compulsory / Voluntary
Course offered for Semester Weeks Language Campus ECV
L7ULV Foreign teacher training, ULV 1 (Spring 2019) 201904-201913 Swedish Linköping E
L7ULV Foreign teacher training, ULV 2 (Spring 2019) 201904-201913 Swedish Linköping E
L7ULV Foreign teacher training, ULV 3 (Spring 2019) 201904-201913 Swedish Linköping E
L7ULV Foreign teacher training, ULV 4 (Spring 2019) 201904-201913 Swedish Linköping E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 1 (Spring 2019) 201904-201913 Swedish Linköping E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 2 (Spring 2019) 201904-201913 Swedish Linköping E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 3 (Spring 2019) 201904-201913 Swedish Linköping E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 4 (Spring 2019) 201904-201913 Swedish Linköping E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 5 (Spring 2019) 201904-201913 Swedish Linköping E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 6 (Spring 2019) 201904-201913 Swedish Linköping E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 7 (Spring 2019) 201904-201913 Swedish Linköping E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 8 (Spring 2019) 201904-201913 Swedish Linköping E

Main field of study

No Main Field of Study

Course level

First cycle

Advancement level

G2X

Course offered for

  • VAL II - Professional Qualification Course for Teachers
  • Foreign teacher training, ULV

Examination

Applies to all courses regardless of grading scale.

  • Students failing an exam covering either the entire course or part of the course two times are entitled to have a new examiner appointed for the reexamination.

If the course has a three-graded grading scale (U - VG), following applies:

  • Students who have passed an examination may not retake it in order to improve their grades.

If the course is a VfU course, the following applies:

  • Examination of applied social and didactic abilities is limited to three (3) occasions.

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus.

The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.

Department

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Code Name Scope Grading scale
STN3 Written exam 6.5 credits U, G, VG
OBL2 Mandatory part 0 credits D
MRE1 Written exam 1 credits U, G

Books

Berg, Gunnar, (2003) Att förstå skolan : en teori om skolan som institution och skolor som organisationer

ISBN: 9144031203

Lund : Studentlitteratur, 2003

Böhlmark, A. & Lindahl, M., (2012) Har den växande friskolesektorn varit bra för elevernas utbildningsresultat på kort och lång sikt? Rapport 2012:17 Uppsala: IFAU

https://www.ifau.se/globalassets/pdf/se/2012/r-2012-17-har-den-vaxande-friskolesektorn-varit-bra-for-barnen-pa-kort-och-lang-sikt.pdf

Colnerud, Gunnel, (2017) Läraryrkets etik och värdepedagogiska praktik Första upplagan Stockholm : Liber, [2017]

ISBN: 9789147122462

Ekman, Joakim, Pilo, Lina, (2012) Skolan, demokratin och de unga medborgarna 1. uppl. Malmö : Liber, 2012

ISBN: 9789147097319

Erdis, M., (2011) Juridik för pedagoger 5. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2011

ISBN: 9789144071343

Irisdotter Aldenmyr S. & Hartman S., (2009) Yrkesetik för lärare och behovet av professionsförankring Pedagogisk Forskning i Sverige vol. 14

journals.lub.lu.se/index.php/pfs/article/viewFile/7738/6793

Linde, Göran, (2012) Det ska ni veta! : en introduktion till läroplansteori! 3., [rev.] uppl. Lund : Studentlitteratur, 2012

ISBN: 9789144085593

Lundgren U. P. Säljö R. & Lidberg C., (2017) Lärande, skola, utbildning. Grundbok för lärare Stockholm: Natur & Kultur

ISBN: 9789127136021

605-630 Forsberg E. & Roman H Styrningen av den obligatoriska skolan - mellan stabilitet och förändring.

663-688 Larsson S. Kunskapsbehovet genom livet - om folklärande och vuxnas utbildning

65-90 Lundgren U.P. Den moderna skolan blir till - ett framtidsprojekt

115-156 Lundgren U.P. Det livslånga lärandet - att utbilda för ett kunskapssamhälle

91-114 Lundgren U.P. En utbildning för alla - skolan expanderar

265-350 Lundgren U.P. Läroplansteori och didaktik

29-64 Lundgren U.P. Skolans tidiga historia och utveckling - från arabisk skrivarskola till svensk folkskola

587-605 Nilsson A. Om utbildningsekonomi - det senmoderna utbildningssystemet

631-651 Rapp S. Skolans lagar och förordningar

183-202 Säljö R. Framtidens skola och utbildning - en betydande del av våra liv

Orlenius, Kennert, (2010) Värdegrunden - finns den? 2. uppl. Stockholm : Liber, 2010

ISBN: 9789147020904

SOU 2004:104, (2004) Att lära för hållbar utveckling Stockholm: Utbildningsdepartementet

http://www.regeringen.se/49b71d/contentassets/09ac8f7b0f9d402395ff95af1f6eb7cf/att-lara-for-hallbar-utveckling-sou-2004104

Websites

Webbföreläsningar
Förenta Nationerna, FN: s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna http://www.manskligarattigheter.se/sv/vem-gor-vad/forenta-nationerna/fn-s-allmanna-forklaring
Sveriges Radio, Demokrati i det digitala samhället http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/377249?programid=793