Agile Project Methodology, 6 credits

Agil projektmetodik, 6 hp

TEIO92

Main field of study

Industrial Engineering and Management

Course level

First cycle

Course type

Programme course

Examiner

Jörgen Sandin

Director of studies or equivalent

Dag Swartling

Education components

Preliminary scheduled hours: 21 h
Recommended self-study hours: 139 h
Course offered for Semester Period Timetable module Language Campus ECV
6KGDK Graphic Design and Communication, Bachelor's Programme 4 (Spring 2019) 1 4 Swedish Norrköping E
ECV = Elective / Compulsory / Voluntary

Main field of study

Industrial Engineering and Management

Course level

First cycle

Advancement level

G1X

Course offered for

  • Graphic Design and Communication, Bachelor's Programme

Specific information

The course can not be included in degree together with TEIO36.

Entry requirements

Note: Admission requirements for non-programme students usually also include admission requirements for the programme and threshold requirements for progression within the programme, or corresponding.

Prerequisites

Design Project Course

Intended learning outcomes

  • being able to account for and explain different models and theories of organizing, planning, leading and managing agile projects
  • being able to reflect on the use of different methods of organizing, planning, leading and managing agile projects

Course content

  • The basics of agile project methodology
  • The role of project manager and other roles in agile projects
  • Leadership and management in agile projects

 

Teaching and working methods

The course is organized in lectures, seminars with compulsory attendance, and assignments.

Examination

MUN1Oral exam2 creditsU, G
UPG1Active participation in seminars1 creditsU, G
UPG2Written assignments3 creditsU, 3, 4, 5

Grades

Four-grade scale, LiU, U, 3, 4, 5

Department

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Director of Studies or equivalent

Dag Swartling

Examiner

Jörgen Sandin

Course website and other links

Education components

Preliminary scheduled hours: 21 h
Recommended self-study hours: 139 h

Course literature

Other

Code Name Scope Grading scale
MUN1 Oral exam 2 credits U, G
UPG1 Active participation in seminars 1 credits U, G
UPG2 Written assignments 3 credits U, 3, 4, 5

Note: The course matrix is not fully translated to English.

I U A Modules Comment
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande matematiska och naturvetenskapliga ämnen
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
2.3 Systemtänkande
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
X
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
X
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
3.2 Kommunikation
X
X
3.3 Kommunikation på främmande språk
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling
X
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor
X
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
X
4.4 Att konstruera produkter och system
4.5 Att realisera produkter och system
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
X
X
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling
X
X
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page.

There are no files available for this course.