Aircraft Aerodynamics - Project Course, 6 credits

Aircraft Aerodynamics - Project Course, 6 hp

TMMV26

Main field of study

Aeronautical Engineering Mechanical Engineering

Course level

Second cycle

Course type

Programme course

Examiner

Roland Gårdhagen

Director of studies or equivalent

Roland Gårdhagen

Education components

Preliminary scheduled hours: 48 h
Recommended self-study hours: 112 h
Course offered for Semester Period Timetable module Language Campus ECV
6MAER Aeronautical Engineering, Master's Programme 3 (Autumn 2022) 2 - English Linköping C/E
6CMMM Mechanical Engineering, Master of Science in Engineering (Aeronautical Engineering) 9 (Autumn 2022) 2 - English Linköping C/E
ECV = Elective / Compulsory / Voluntary

Main field of study

Aeronautical Engineering, Mechanical Engineering

Course level

Second cycle

Advancement level

A1X

Course offered for

  • Master of Science in Mechanical Engineering
  • Master's Programme in Aeronautical Engineering

Entry requirements

This course concludes a master profile for the M and AER program and it is required that the student has already passed the preparatory profile courses. Prior to the start of the course, the examiner/director of studies will verify that participating students have sufficient knowledge, see information under Prerequisites.

Prerequisites

Aerodynamics basic and advanced courses, Computational fluid dynamics basic and advanced, Engineering Systems Design, Aircraft conceptual design, Prototype Realization - project course.

Intended learning outcomes

The aim of the course is to developing skills for making an integrated aerodynamic analysis of an aircraft concept. After completing the course the students will

  • be able to transform a conceptual design into a model for an aerodynamic analysis, and for design refinement.
  • have knowledge about using CFD tools for aerodynamics.
  • be able to define design cases for aerodynamic analysis.
  • be able to analyze and present the results from the analysis in a scientific way
  • have skills to plan and conduct the work efficiently.

 

Course content

Theory and methodology from previous courses are used to conduct an aerodynamic analysis of a concept. Improvements are evaluated and proposed. Planning and time management in order to deliver results on time.

Teaching and working methods

The course is carried out as a project with regular meetings. In addition there can be lectures in project specific technology when needed. The result from the project is a design of product presented orally and in a written report.

Examination

PRA1Project work6 creditsU, G

Grades

Two-grade scale, U, G

Other information

About teaching and examination language

The teaching language is presented in the Overview tab for each course. The examination language relates to the teaching language as follows: 

  • If teaching language is “Swedish”, the course as a whole could be given in Swedish, or partly in English. Examination language is Swedish, but parts of the examination can be in English.
  • If teaching language is “English”, the course as a whole is taught in English. Examination language is English.
  • If teaching language is “Swedish/English”, the course as a whole will be taught in English if students without prior knowledge of the Swedish language participate. Examination language is Swedish or English depending on teaching language.

Other

The course is conducted in a manner where both men's and women's experience and knowledge are made visible and developed. 

The planning and implementation of a course should correspond to the course syllabus. The course evaluation should therefore be conducted with the course syllabus as a starting point.  

If special circumstances prevail, the vice-chancellor may in a special decision specify the preconditions for temporary deviations from this course syllabus, and delegate the right to take such decisions.

Department

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Code Name Scope Grading scale
PRA1 Project work 6 credits U, G
There is no course literature available for this course in studieinfo.

Note: The course matrix is not fully translated to English.

I U A Modules Comment
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande matematiska och naturvetenskapliga ämnen
Kunskaper från grundnivå förväntas kunna användas.
Knowledge from basic courses is assumed to be familiar
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
PRA1
Kunskaper från kurser tidigare i utbildningen skall tillämpas i ett större projekt
Knowledge from previous courses will be applied in a larger project.
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
X
Industrirelevanta projekt och arbete med koppling till vetenskaplig artiklar
Industrially relevant projects and work with connection to scientific publications
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
X
PRA1
Tolkning, definition och formulering av projekt, modellering och beaktande av osäkerheter. Analys med slutsatser och rekommendationer kring uppdraget.
Interpretation, definition and formulation av projektet. Modeling. Consideration of uncertainties. Analyses, conclusions, recommendations about the assigned task.
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
Aktivt sökande efter material
Active search for material
2.3 Systemtänkande
PRA1
Prioriteringar när modeller tas fram
Prio when the models are constructed
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
X
PRA1
Driva projekt, hitta lösningar, tänka kreativt och kritiskt, planering av tid o t ex beräkningsresurser
Drive the project, find solutions, creative and critical thinking, time management and planning use of e.g. computational resources
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
Projekt genomförs gruppvis
The projects are done in groups
3.2 Kommunikation
PRA1
Arbetet presenteras skriftligt och muntligt
Oral and written presentation of the work.
3.3 Kommunikation på främmande språk
PRA1
Kursen genomförs på engelska
The course is given in English
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling
X
Samtida frågor och trender beaktas och relateras om möjligt till historik
Contemporary topics and trends are considered and if applicable related to historical aspects
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
PRA1
Tolkning av uppgift, avgränsning, målformulering. Studenterna skall leda och driva arbetet
Interpretation of the task, delimitations, formulation of aims. The students are to lead and drive the work forward.
4.4 Att konstruera produkter och system
4.5 Att realisera produkter och system
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
X
Hållbarhet bör genomsyra lösningar, reflektion kring historiska förhållanden
Sustainability and historical conditions should be considered when solutions are implemented
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt
PRA1
Studenterna leder arbetet själva
The students lead the work
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
X
PRA1
Arbetet presenteras veteskapligt och granskas kritiskt av andra kursdeltagare
The work is presented in a scientific way and is assessed critically of other participants of the course.

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page.

There are no files available for this course.