Road Engineering, 6 credits

Vägprojektering, 6 hp

TNBI85

Main field of study

Civil Engineering

Course level

First cycle

Course type

Programme course

Examiner

Madjid Taghizadeh

Director of studies or equivalent

Dag Haugum

Education components

Preliminary scheduled hours: 32 h
Recommended self-study hours: 128 h
Course offered for Semester Period Timetable module Language Campus ECV
6IBYG Civil Engineering, B Sc in Engineering 4 (Spring 2019) 2 4 Swedish Norrköping C
ECV = Elective / Compulsory / Voluntary

Main field of study

Civil Engineering

Course level

First cycle

Advancement level

G2X

Course offered for

  • Civil Engineering, B Sc in Engineering

Entry requirements

Note: Admission requirements for non-programme students usually also include admission requirements for the programme and threshold requirements for progression within the programme, or corresponding.

Prerequisites

Mathematics and Mechanics. Basic nowledge of geodesy.

Intended learning outcomes

The course intends to give a basic knowledge in construction of roads and streets. After completing this course students should:

  • Explain traffic studies and data collection.
  • Describe impact of road traffic facilities
  • Describe road materials
  • Describe construction and supervision.
  • Design of a traffic facility

Course content

Generation of Traffic. Traffic Measument. Road Design. Road Construction. Road Management.

Teaching and working methods

Teaching consists of lectures

Examination

TEN1Written examination4 creditsU, 3, 4, 5
LAB1Laboratory work2 creditsU, G

Grades

Four-grade scale, LiU, U, 3, 4, 5

Department

Institutionen för teknik och naturvetenskap

Director of Studies or equivalent

Dag Haugum

Examiner

Madjid Taghizadeh

Course website and other links

Education components

Preliminary scheduled hours: 32 h
Recommended self-study hours: 128 h

Course literature

Taghizadeh, Madjid: Kurspärm i väg- och trafikteknik
Code Name Scope Grading scale
TEN1 Written examination 4 credits U, 3, 4, 5
LAB1 Laboratory work 2 credits U, G
Taghizadeh, Madjid: Kurspärm i väg- och trafikteknik

Note: The course matrix is not fully translated to English.

I U A Modules Comment
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X
TEN1
Beräkningar och härledningar
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
X
X
LAB1
TEN1
Geometrisk utformning, Dimensionering
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
X
LAB1
TEN1
Vägutformning, dimensionering
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
X
LAB1
Självständig problemlösning i laborationer
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
LAB1
2.3 Systemtänkande
X
Trafikens betydelse för miljö och samhällsutveckling
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
LAB1
problemlösning
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
LAB1
3.2 Kommunikation
X
LAB1
Presentation av laborationer
3.3 Kommunikation på främmande språk
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling
X
X
TEN1
Vägtrafikssystem, vägtrafikens effekter på hälsa och miljö, Förklara MKB i vägsammanhang
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
X
TEN1
planerings- och projekteringsprocessen för vägar
4.4 Att konstruera produkter och system
X
X
LAB1
TEN1
planerings- och projekteringsprocessen för vägar
4.5 Att realisera produkter och system
X
TEN1
produktionsmetoder vid vägbyggnad
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system
X
X
TEN1
känna till drift och underhåll av vägar
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page.

There are no files available for this course.