Civil Engineering 1, 8 credits

Anläggningsteknik 1, 8 hp

TNBI89

Main field of study

Civil Engineering

Course level

First cycle

Course type

Programme course

Education components

Preliminary scheduled hours: 0 h
Recommended self-study hours: 213 h
Course offered for Semester Period Timetable module Language Campus ECV
6IBYG Civil Engineering, B Sc in Engineering 3 (Autumn 2018) 2 1+3 Swedish Norrköping C
ECV = Elective / Compulsory / Voluntary

Main field of study

Civil Engineering

Course level

First cycle

Advancement level

G2X

Course offered for

  • Civil Engineering, B Sc in Engineering

Examination

TEN1Written Examination6 creditsU, 3, 4, 5
UPG1Assignments2 creditsU, G

Grades

Four-grade scale, LiU, U, 3, 4, 5

Department

Institutionen för teknik och naturvetenskap

Education components

Preliminary scheduled hours: 0 h
Recommended self-study hours: 213 h
Code Name Scope Grading scale
TEN1 Written Examination 6 credits U, 3, 4, 5
UPG1 Assignments 2 credits U, G
There is no course literature available for this course in studieinfo.

Note: The course matrix is not fully translated to English.

I U A Modules Comment
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande matematiska och naturvetenskapliga ämnen
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
2.3 Systemtänkande
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
3.2 Kommunikation
3.3 Kommunikation på främmande språk
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
4.4 Att konstruera produkter och system
4.5 Att realisera produkter och system
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page.

There are no files available for this course.