Konstvetenskap 1, grundkurs, 30 hp

History of Art 1, basic course, 30 credits

717G01

Huvudområde

Konstvetenskap och visuell kommunikation

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Anna Ingemark, Gary Svensson

Kursansvarig

Anna Ingemark

Studierektor eller motsvarande

Gary Svensson

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2021 202134-202203 Svenska Linköping

Huvudområde

Konstvetenskap och visuell kommunikation

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande:
- ha tillägnat sig översiktliga kunskaper, både historiskt och teoretiskt, om bildkonst (inklusive massproducerade bilder) och om arkitektur och brukskonst i första hand i den västerländska kulturkretsen,
- ha utvecklat bred kunskap och förståelse om bildskapandets funktioner och verkningsmedel,
- ha utvecklat färdighet i att bestämma och beskriva bilder och byggnader i tal och skrift, liksom en förtrogenhet med olika metoder för tolkning och analys,
- ha uppnått förmåga att i tal och skrift föra ett argumenterande resonemang och kritiskt reflektera kring relevanta fakta utifrån vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter i ämnet.

Kursinnehåll

Konstens historia från äldsta tid fram till ca 1400, 7,5 hp
(Art History from Prehistoric Times to the beginning of the 15th century)
I delkursen behandlas aspekter på de äldsta mänskliga kulturyttringarna genom studium av t. ex. paleolitiska grottbilder. Mera ingående studeras bildkonst och arkitektur i Medelhavsområdets och främre orientens statsbildningar, från de första högkulturerna i Mesopotamien och Egypten t.o.m. den romerska kejsartiden. Vidare ges en översikt över bildproduktion och byggande i Europa under det årtusende då dessa verksamheter i hög grad stod i kyrkans tjänst.

Konstens historia från ca 1400 till ca 1750, 7,5 hp
(Art History from the 15th century to the middle of the 18th century)
Delkursen behandlar bildens och arkitekturens estetik och funktioner från tiden för renässansidéernas frambrytande i Italien till och med rokokoströmningarna under 1700-talet. De viktiga konstteoretiska förskjutningarna och konstnärernas förändrade roll i samhället diskuteras. Även statsbyggandets och miljögestaltningens utveckling studeras, liksom konsthantverk och utveckling av de grafiska teknikerna.

Konstens historia från ca 1750 till ca 1900, 7,5 hp
(Art History from the middle of the 18th to the 20th century)
Delkursen ger en översikt över de viktigaste stilströmningarna i konsten från nyklassicismen till och med sekelskiftets Art Nouveau. De områden som diskuteras är konstskapandets förändrade villkor genom konstnärsemancipationen och konstmarknadens och utställningslivets utveckling, striden mellan akademism och modernism samt den tekniska utvecklingens betydelse för arkitektur och stadsbyggande. Vidare behandlas såväl fotografiets uppkomst och historia som den massproducerade bildens genombrott.

Konstens historia från ca 1900 till idag, 7,5 hp
(Art History from the 20th century until today)
I delkursen behandlas ingående viktiga enskilda konstnärers insatser och gruppbildningar samt de olika konströrelsernas teoretiska förutsättningar från fauvismens och expressionismens genombrott 1905 fram till idag. Vidare studeras 1900-talets arkitektur, miljögestaltning och design samt konstbegreppet. Perspektiv ges på massmediabilder av olika slag, populärbilder, reklam och propaganda.

Undervisnings- och arbetsformer

Under kursens gång bedrivs undervisning genom föreläsningar. Utöver detta hålls seminarier, gruppövningar, tillämpningsarbeten och studiebesök där det inom ramen för studentens arbetsinsatser ingår förberedelser inför diskussioner och inläsning av kurslitteratur. Seminarier, tillämpningsarbeten och studiebesök är obligatoriska moment.

Examination

Delkurserna examineras separat genom salsskrivningar, hemskrivningar eller fortlöpande skriv- och gruppuppgifter, samt genom aktivt deltagande vid obligatoriska moment.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
DEL1 Konstens historia från äldsta tid fram till ca 1400 7.5 hp U, G, VG
DEL2 Konstens historia från ca 1400 till ca 1750 7.5 hp U, G, VG
DEL3 Konstens historia från ca 1750 till ca 1900 7.5 hp U, G, VG
DEL4 Konstens historia från ca 1900 till idag 7.5 hp U, G, VG
Litteraturlista finns under Övriga dokument

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.