Konst och visuell kultur fram till 1750, grundkurs, 15 hp

History of Art and Visual Culture from Ancient Times until 1750, 15 credits

717G10

Huvudområde

Konstvetenskap och visuell kommunikation

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Gary Svensson, Anna Ingemark

Kursansvarig

Anna Ingemark

Studierektor eller motsvarande

Gary Svensson

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2022 202234-202243 Svenska Linköping

Huvudområde

Konstvetenskap och visuell kommunikation

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- ur historisk och teoretisk synpunkt redogöra för västerländsk konsthistoria fram till 1750
- beskriva periodens bilder och byggnader i tal och skrift,
- redogöra för olika konstvetenskapliga metoder gällande analys och tolkning,
- i tal och skrift föra ett argumenterande resonemang, självständigt och kritiskt analysera relevant forskning utifrån vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter i ämnet konstvetenskap.

Kursinnehåll

Kursens innehåll motsvarar de två första delkurserna i Konstvetenskap 1

Konstens historia från äldsta tid fram till ca 1400, 7,5 hp

(Art History from Prehistoric Times to the beginning of the 15th century)

I delkursen behandlas aspekter på de äldsta mänskliga kulturyttringarna genom studium av t. ex. paleolitiska grottbilder. Mera ingående studeras bildkonst och arkitektur i Medelhavsområdets och främre orientens statsbildningar, från de första högkulturerna i Mesopotamien och Egypten t.o.m. den romerska kejsartiden. Vidare ges en översikt över bildproduktion och byggande i Europa under det årtusende då dessa verksamheter i hög grad stod i kyrkans tjänst.

Konstens historia från ca 1400 till ca 1750, 7,5 hp

(Art History from the 15th century to the middle of the 18th century)

Delkursen behandlar bildens och arkitekturens estetik och funktioner från tiden för renässansidéernas frambrytande i Italien till och med rokokoströmningarna under 1700-talet. De viktiga konstteoretiska förskjutningarna och konstnärernas förändrade roll i samhället diskuteras. Även statsbyggandets och miljögestaltningens utveckling studeras, liksom konsthantverk och utveckling av de grafiska teknikerna. Kursens innehåll motsvarar de två första delkurserna i Konstvetenskap 1.

Undervisnings- och arbetsformer

Under kursens gång bedrivs undervisning genom föreläsningar. Utöver detta hålls seminarier, gruppövningar, tillämpningsarbeten och studiebesök där det inom ramen för studentens arbetsinsatser ingår förberedelser inför diskussioner och inläsning av kurslitteratur. Seminarier, tillämpningsarbeten och studiebesök är obligatoriska moment.

Examination

Kursen examineras separat genom salsskrivningar, hemskrivningar samt genom aktivt deltagande vid obligatoriska moment.  Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
DEL2 Konstens historia från ca 1400 till ca 1750 7.5 hp U, G, VG
DEL1 Konstens historia från äldsta tid fram till ca 1400 7.5 hp U, G, VG
Litteraturlista finns under Övriga dokument

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.