Företagsekonomi 3 - Marknadsföring, 30 hp

Business Administration 3 - Marketing Management, 30 credits

723G83

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Svjetlana Pantic Dragisic, Pernilla Broberg

Kursansvarig

Olga Yttermyr, Mikael Ottosson, Aku Valtakoski, Jonas Söderlund

Studierektor eller motsvarande

Svjetlana Pantic Dragisic, Pernilla Broberg

Kontaktinformation

Johan Järleby, Administrator

Svjetlana Pantic Dragisic, Study Director

Åsa Carmesten, Study Adviser

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2022 202204-202223 Engelska Linköping

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2E

Förkunskapskrav

  • 60 hp företagsekonomi varav 52,5 hp godkända inklusive en godkänd samhällsvetenskaplig metodkurs om 7,5 hp eller motsvarande
  • Engelska B / Engelska 6
    (Undantag för svenska)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för och kritiskt granska företagsekonomiska modeller och företagsekonomisk teoribildning
- tillämpa förvärvade kunskaper på aktuella problem inom området marknadsföring
- kritiskt analysera ekonomiska förhållanden och utvecklingstendenser
- självständigt planera och genomföra ett vetenskapligt arbete inom marknadsföring
- kritiskt granska och diskutera ett vetenskapligt arbete inom marknadsföring

Kursinnehåll

Kursen består av tre delar. Första delen, Marketing and Consumer Behaviour 7,5 hp, introducerar den studerande till marknadsföring och konsumentbeteende. Centralt i kursen är de processer och aktiviteter som konsumenter engagerar sig i när de agerar på dagens marknader. Kärnan i studier av konsumentbeteende handlar om hur samhället påverkas av marknadsförares agerande, samt förståelse för den roll som konsumenter, konsumtionskultur och konsumism spelar i dagens värld.

Den andra delen, Service Management and Marketing 7,5 hp, introducerar den studerande till tjänstemarknadsföring. Fokus i kursen handlar om hur företag kan skapa värde tillsammans med sina kunder i syfte att tillhandahålla unika kundupplevelser. Dessutom omfattar kursen ämnen som ny tjänsteutveckling, tjänstekvalitet, tjänstegarantier och användande av olika marknadskanaler. Kärnan i tjänster är samspelet mellan kunder, anställda och omgivningen samt de olika roller som både kunder och anställda kan anta.

Den sista delen av kursen består av att förbereda och genomföra en kandidatuppsats,15 hp. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarieövningar samt i sista delkursen av uppsatshandledning. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Kursen ges på engelska.

Examination

Examinationen av de två första delkurserna sker i form av tentamen i slutet av varje avsnitt eller i form av projektarbeten inom ramen för undervisningen, eller i båda dessa former. Uppsatsen framläggs och försvaras vid ett seminarium. I examinationen ingår även opposition på annan uppsats samt aktivt deltagande i hela seminarieserien. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
ATTE Attendance Final Seminars 0.5 hp D
OPPO Opposition 0.5 hp U, G
PRES Presentation and Defence 0.5 hp U, G
THE1 Thesis 12.5 hp U, G, VG
TPRO Thesis Proposal 1 hp U, G
SMM2 Service Management and Marketing, Group Assignment 3.5 hp U, G, VG
SMM1 Service Management and Marketing, Written Examination 4 hp U, G, VG
MCB2 Marketing and Consumer Behaviour, Teamwork Assignment 2.5 hp U, G, VG
MCB1 Marketing and Consumer Behaviour, Written Examination 5 hp U, G, VG

Böcker

Se de ingående kurserna 723G44 och 723G45.

För uppsatskursen: Bryman, A., & Bell, E., Business research methods. 2015, Oxford University Press, USA

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.