Kognitiva aspekter på lärande samt design av lärteknologi, 7.5 hp

Cognitive Aspects of Learning and Design of Educational Technology, 7.5 credits

729A78

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Agneta Gulz

Kursansvarig

Agneta Gulz, Annika Silvervarg

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7MKS Kognitionsvetenskap, masterprogram 3 (HT 2022) 202235-202302 Svenska Linköping V

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1F

Kursen ges för

  • Masterprogram i kognitionsvetenskap

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att ett års studier, 60 hp, på en masterutbildning i Kognitionsvetenskap är genomgånget, eller motsvarande. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.

Lärandemål

Kursen fokuserar på lärande i en utbildningskontext (till skillnad från informellt lärande i vardagen) från ett kognitionsvetenskapligt perspektiv. Den tar upp ett flertal teorier och modeller som kombinerar human- och samhällsvetenskapliga ansatser med naturvetenskapliga och tekniska ansatser. Den tar också upp teoretiska och praktiska aspekter av utbildningsteknologi/lärteknologi.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • förklara, jämföra och utvärdera olika pedagogiska ansatser för ett visst sammanhang och mål, t.ex. lära-genom-att-lära-ut, kamratlärande, utforskande lärande, m.m.
  • sammanfatta och exemplifiera faktorer som är kända att påverka lärande, t.ex. feedback, tester, läraren.
  • diskutera hur det man vet om lärande utifrån kognitionsvetenskapliga och utbildningsvetenskapliga perspektiv kan utnyttjas och implementeras i lärteknologi/utbildningsteknologi.

Kursinnehåll

Kursen behandlar:

  • teorier och modeller för lärande i utbildningskontexter
  • olika pedagogiska ansatser
  • olika faktorer som påverkar lärande
  • design av lärteknologi

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, laborationer. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Aktivit deltagande i seminarier och laborationer, Inlämningsuppgifter samt Individuell skriftlig rapport. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG1 Uppgift 1.5 hp U, G
LAB2 Laboration 2 1 hp U, G
LAB1 Laboration 1 1 hp U, G
EXAM Examination 4 hp U, G, VG

Böcker

Linderoth, Jonas, (2016) Lärarens återkomst : från förvirring till upprättelse Stockholm : Natur & Kultur, 2016

ISBN: 9789127145627

Schwartz, Daniel L., Tsang, Jessica M., Blair, Kristen P., (2016) The ABCs of how we learn : 26 scientifically proven approaches, how they work, and when to use them New York : W.W. Norton and Company, [2016]

ISBN: 9780393709261

Artiklar

En lista med artiklar som tillhandahålls via kurshemsidan.

Individuellt anpassade artiklar som sökes av studenten själv till fördjupningsuppgiften.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.