Risk- och olycksanalys, 6 hp

Risk and Accident Analysis, 6 credits

729A98

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Rita Kovordanyi

Kursansvarig

Rita Kovordanyi

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7MKS Kognitionsvetenskap, masterprogram 2 (VT 2022) 202213-202222 Svenska Linköping V

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Masterprogram i kognitionsvetenskap

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att de särskilda behörighetsregler som gäller för Masterutbildningen i Kognitionsvetenskap är uppfyllda, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • redogöra för teorier/modeller och metoder inom området kontroll av risk och systemsäkerhet, som är lämpliga för att beskriva, analysera, och förstå risker och olyckor i socio-tekniska system
  • demonstrera kännedom om vanliga olycksmodeller, natural accident theory, high reliability organization theory, och resilience engineering, och kunna känna igen koncept från dessa teorier i (icke-) vetenskapliga olycksrapporter
  • demonstrera kännedom om vanliga riskanalysmetoder som felträd, händelseträd, och funktionell modellering, och praktiskt kunna tillämpa selekterade metoder på mindre system- och olycksbeskrivningar

Kursinnehåll

Kursens innehåll fokuserar på

  • modeller och metoder för att beskriva och analysera olyckor och risker
  • människa-teknik-organisation
  • normal accident theory
  • high reliability organizations
  • resilience engineering
  • praktisk tillämpning i verkliga utredningar

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen är uppbyggd kring seminarier med diskussioner av litteratur, övningar, praktiska uppgifter och föreläsningar. Vissa moment har obligatorisk närvaro.

Den studerande förväntas arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp.

Examination

Kursen examineras genom inlämningsuppgifter, slutrapport, obligatoriskt deltagande i ett slutseminarium samt opponering. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG2 Seminarier 3.5 hp U, G, VG
PROJ Projekt 2.5 hp U, G, VG

Artiklar

Lisa på artiklar tillhandahålls via kurshemsidan.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.