Tillämpad kognitionsvetenskap, 12 hp

Applied Cognitive Science, 12 credits

729G36

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Arne Jönsson

Kursansvarig

Arne Jönsson

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) VT 2019 201904-201923 Engelska Linköping

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen ska 42 högskolepoäng från det första året på det kogntitionsvetenskapliga kandidatprogrammet vara avklarade med godkänt resultat. Dessutom ska kursen Kognitionsvetenskaplig introduktionskurs, eller motsvarande, vara avklarad med godkänd resultat. Den studerande ska också ha godkänt resultat på en av kurserna IT och programmering: grundkurs (alt. Programmering och diskret matematik) (6 hp) eller kursen Programmering och algoritmiskt tänkande (alt. Programmering och logik) (6 hp), eller motsvarande. Dessutom ska studenten ha godkänt resultat på en av kurserna Forskningsmetodik och statistik (6 hp) eller Kvalitativa forskningsmetoder (6 hp), eller motsvarande. 

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- använda kognitionsvetenskapliga teorier och metoder i tillämpad forskning och utvecklingsarbete,
- tillämpa vetenskapsteori, projektarbetsmetodik och presentationsteknik.

Kursinnehåll

Inom kursen genomför studenterna ett projektarbete som integrerar teknisk, beteendevetenskaplig och humanistisk kunskap ur det kognitionsvetenskapliga basblocket. Arbetet utförs i grupp och inom gruppen preciseras ett vetenskapligt problem till en projektspecifikation som innehåller väsentliga moment av tidsplanering, tidsbudgetering, riskanalys, samt roll- och arbetsfördelning. Projektens inriktning varierar och innehåller såväl empiriska undersökningar, implementeringar av tekniska system, som utvärderingar av tekniska system. Kursen inbergriper också kognitionsvetenskaplig forskningsmetodik och vetenskapsteori.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning består av föreläsningar, seminarier och ett större projektarbete under handledning. I mindre grupper genomförs ett projektarbete. Den studerande förväntas arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig tentamen och ett större projektarbete.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för datavetenskap

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.