Kandidatuppsats i kognitionsvetenskap, 18 hp

Bachelor Thesis in Cognitive Science, 18 credits

729G38

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Arne Jönsson

Kursansvarig

Arne Jönsson

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) VT 2019 201904-201923 Engelska Linköping

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2E

Förkunskapskrav

För att antas till kursen ska 100 högskolepoäng av de kurser som ingår i årskurs 1 och 2 på det kogntitionsvetenskapliga kandidatprogrammet, eller motsvarande, ska vara avklarade. Dessutom ska Introduktion till kognitionsvetenskap (6 hp), samt tre av de fyra metodkurserna Forskningsmetodik och statistik (6 hp), IT och programmering: grundkurs (alt. Programmering och diskret matematik) (6 hp), Programmering och algoritmiskt tänkande (alt. Programmering och logik) (6 hp), och Kvalitativa forskningsmetoder (6 hp), eller motsvarande, vara avklarade med godkänt resultat.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- självständigt behandla en förelagd kognitionsvetenskaplig uppgift av utrednings-, utvecklings- eller forskningskaraktär,
- skriftligen producera en längre sammanhållen vetenskaplig text,
- muntligen presentera ett större arbete,
- kritiskt granska och diskutera ett i tal och skrift framlagt vetenskapligt arbete.

Kursinnehåll

Inom kursen planerar och genomför studenter ett samlat kognitionsvetenskapligt arbete. Detta arbete genomförs på ett självständigt sätt och innehåller väsentliga element av att välja en inriktning, syfte/frågor och ändamålsenliga teorier, empiri, perspektiv, ansatser, metoder och tekniker samt att kunna reflektera över den process och den produkt som realiseras i kunskapsutvecklingen. Arbetet stöds av introducerande och återkommande seminarier samt löpande handledning. Att argumentera för vald inriktning och ansats, muntligen och skriftligen är också centralt i kursen. Kursen innehåller också granskning av andra studenters arbeten och att uttryckligen opponera på andra arbeten.

Undervisnings- och arbetsformer

Individuellt självständigt arbete under handledning.

Examination

För godkänd kandidatuppsats krävs:
- Författande av vetenskaplig rapport/uppsats
- Framläggning av arbetet med opposition
- Opposition på annat arbete
- Aktiv närvaro vid seminarier som ingår i kursen.
Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för datavetenskap

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.