Multivariata metoder, 7.5 hp

Multivariate Methods, 7.5 credits

732G08

Huvudområde

Statistik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Ann-Charlotte Hallberg

Kursansvarig

Ann-Charlotte Hallberg

Studierektor eller motsvarande

Jolanta Pielaszkiewicz
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7KSA Statistik och dataanalys, kandidatprogram 5 (HT 2022) 202234-202243 Svenska Linköping V

Huvudområde

Statistik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2F

Kursen ges för

 • Kandidatprogrammet i statistik och dataanalys

Förkunskapskrav

 • Grundläggande behörighet på grundnivå
  samt
  Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
  samt
  Engelska 6
  samt
  Matematik 3b/3c eller Matematik C
 • 60 hp godkända från termin 1 till 2 samt minst 30 hp från termin 3 till 4 på Kandidatprogrammet i statistik och dataanalys

Lärandemål

Kursens mål är att de studerande ska tillägna sig en översikt över de statistiska problem som tillkommer i datamaterial med flera slumpvaribler.
Efter genomgången kurs ska de studerande ha kunskap om de vanligaste statistika multivariata metoderna.

Vidare ska den studerande ha förmåga att använda dessa statistiska metoder för bearbetning och analys av data.

Viktigt är att den studerande tillägnar sig förmågan att insiktsfullt kunna bedöma kvalilteten hos data och tolka resultat av de gjorda analyserna.

Kursinnehåll

Multivariat normalfördelning. Fördelning för kvadratiska former. Konfidensområden och test. Principalkomponentanalys. Faktoranalys. Diskriminantanalys. Klusteranalys. Kanonisk korrelation. Multidimensionell skalning.

Undervisnings- och arbetsformer

Förutom självständiga studier så består undervisningen av föreläsningar, datorövningar samt handledning av ett antal projekt.

Examination

Kursen examineras med inlämningsuppgifter och muntlig eller skriftlig tentamen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PRO1 Projekt 7.5 hp U, G, VG

Böcker

Manly B, Multivariate Method 4:e upplagan

ISBN: ISBN: 9781498728966

https://www.bokus.com/bok/9781498728966/multivariate-statistical-methods/

Kompendier

Danielsson S, Grundläggande inferens vid multivariat normalfördelning

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.