Grundläggande SAS-programmering, 7.5 hp

Introduction to SAS programming, 7.5 credits

732G17

Huvudområde

Programmering

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Jolanta Pielaszkiewicz

Kursansvarig

Jolanta Pielaszkiewicz

Studierektor eller motsvarande

Jolanta Pielaszkiewicz
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7KSA Statistik och dataanalys, kandidatprogram 4 (VT 2023) 202304-202313 Svenska Linköping O

Huvudområde

Programmering

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Kursen ges för

 • Kandidatprogrammet i statistik och dataanalys

Förkunskapskrav

 • Grundläggande behörighet på grundnivå
  samt
  Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
  samt
  Engelska 6
  samt
  Matematik 3b/3c eller Matematik C
 • Minst 37 hp på de kurser som ingår i termin 1 och 2 på Kandidatprogrammet i statistik och dataanalys

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

 • skapa egna SAS-program som läser in datat, behandlar och strukturerar om data samt skapa enkla rapporter.

Kursinnehåll

Målet med kursen är att studenten skall få grundläggande kunskaper i programmering i SAS Base och SAS Macro.

Kursen behandlar grundläggande programmering i SAS Base och SAS Macro. Specifikt kommer följande innehåll att behandlas:

 • Datastegsprogrammering
 • Sammanslagning av dataset (Joins)
 • Grundläggande SAS/Sql
 • Översikt av användbara procesdurer
 • SAS Format
 • Rapportering i SAS

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av föreläsningar och laborationer. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom laborationer samt en skriflig tentamen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
LAB1 Laborationer 3.5 hp U, G
FRIV Frivillig dugga 0 hp D
DAT1 Tentamen 4 hp U, G, VG

Böcker

Cody, R, (2007) Learning SAS by example: a programmer's guide. Sas Institute. Edition 2017 och 2018

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.