European Democratic Culture, 7.5 hp

European Democratic Culture, 7.5 credits

733G41

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Mikael Rundqvist

Kursansvarig

Mikael Rundqvist

Studierektor eller motsvarande

Albin Algotson

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2022 202239-202243 Engelska Linköping
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2022 202239-202243 Engelska Linköping

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Förkunskapskrav

  • 60 hp godkända inom relevanta ämnen, t ex statsvetenskap, ekonomi, juridik, historia varav minst 30 hp inom statsvetenskap
  • Engelska 6
    Undantag ges för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för hur demokratin har utvecklats historiskt i Europa samt dess aktuella former och bakomliggande teorier
  • analysera centrala frågeställningar avseende demokratins utveckling i Europa samt presenterade och diskuterade perspektiv, begrepp och teorier.

Kursinnehåll

Inom kursen undersöks historiska och samtida uppfattningar om europeisk och nationell demokrati. Ända sedan franska revolutionen har demokratin haft en central roll i Europas politiska historia. Fortfarande i modern tid diskuteras demokratins former. Demokratins idéer och praktik skiljer sig åt mellan länderna i Europa.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av föreläsningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Undervisningsspråk: Engelska.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och aktivt deltagande i seminarier. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SEMI Seminarium 0.5 hp EC
INUP Individuell uppgift 3 hp EC
GRUP Gruppuppgift 4 hp EC

Böcker

Schmidt, Vivien A., (2006) Democracy in Europe : the EU and national polities. Oxford : Oxford Univ. Press, 2006

ISBN: 0199266980, 9780199266982, 0199266972, 9780199266975

Övrigt

Handouts may be added

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.