Europe in the World, 7.5 hp

Europe in the World, 7.5 credits

733G43

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Philippa Barnes

Kursansvarig

Philippa Barnes

Studierektor eller motsvarande

Mariana S Gustafsson

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2021 202119-202123 Engelska Linköping
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2021 202119-202123 Engelska Linköping

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Förkunskapskrav

  • Ett års heltidsstudier (60 hp) inom relevanta ämnen (t ex statsvetenskap, ekonomi, juridik, historia) där minst hälften (30 hp) är inom statsvetenskap
  • Engelska 6/B
    (Undantag för svenska 3/B)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • beskriva och jämföra Europas utveckling till och framtid som en global aktör ur ett historiskt, ekonomiskt och politiskt perspektiv;
  • analysera centrala frågeställningar avseende Europas roll i världen samt presentera och diskutera perspektiv, begrepp och teorier.

Kursinnehåll

Kursen handlar om relationen mellan Europa (EU) och resten av världen. Kursen ger en översikt och förståelse för Europas roll i världen, i nutid och tidigare. De europeiska länderna har påverkat andra länder och folk genom politiska och ekonomiska relationer samt genom organiseringen av det diplomatiska systemet. Kursen behandlar begrepp som nationalism, kolonialism och imperialism samt organiseringen av internationella politiska, diplomatiska och ekonomiska relationer.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av föreläsningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Undervisningsspråk: Engelska

Examination

Kursen examineras med skriftlig individuell tentamen, samt aktivt deltagande i seminarierna. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SEMI Seminars 1.5 hp EC
EXAM Written Examination 6 hp EC

Ordinarie litteratur

Böcker

Black, Jeremy, (2010) A history of diplomacy London : Reaktion, 2010.

ISBN: 9781861896964, 1861896964

Kompletterande litteratur

Övrigt

Articles will be added and made available through Lisam.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.