Intersectional Migration Studies: Bodies, Genders, Sexualities, 7.5 hp

Intersectional Migration Studies: Bodies, Genders, Sexualities, 7.5 credits

742A37

Huvudområde

Etnicitet och migration

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Anna Bredström

Kursansvarig

Olav Nygård

Studierektor eller motsvarande

Zoran Slavnic

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

Anna Martin, Study Adviser

Gunilla Bygdén, administrator

Kostas Mitropoulos, international coordinator

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2022 202204-202208 Engelska Norrköping

Huvudområde

Etnicitet och migration

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Förkunskapskrav

  • Kandidatexamen med humanistisk, samhälls-, kultur-, beteende-, natur-, vårdvetenskaplig eller konstnärlig inriktning eller motsvarande
  • Engelska 6/B

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande på en avancerad nivå kunna:
- redogöra för samt problematisera kring begreppet intersektionalitet
- redogöra för samt kritiskt reflektera över begreppen genus, sexualitet och kropp i förhållande till migrationsstudier
- analysera en relevant fråga inom fältet ur ett intersektionellt perspektiv.

Kursinnehåll

Kursen innefattar både översiktlig och fördjupad teoretisk kunskap inom fältet för intersektionella migrationsstudier, med ett särskilt fokus på postkolonial feminism, intersektionell queerteori och samhälls- och kulturvetenskapliga perspektiv på förkroppsligande. Kursen fokuserar olika teman där studenterna läser centrala nyckeltexter inom fältet och, genom olika övningsuppgifter, lär sig att identifiera och analysera intersektioner av olika sociala kategorier. I kursen läggs särskild vikt vid att studera hur genus, sexualitet och kropp kan kopplas till migration, etnicitet, ras, kultur och nation.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av seminarier, föreläsningar, grupparbeten och individuella arbeten. Den studerande förväntas vara väl förberedd inför föreläsningar och ha fullgjort givna uppgifter inför seminarier. Kursen ges på engelska.

Examination

Examination på kursen sker genom aktivt seminariedeltagande och skriftliga uppgifter. Detaljerad information återfinns i studiehandboken.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXAM Examination 7.5 hp EC
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.