Vetenskapsteori och forskningsmetodik i socialt arbete, 7.5 hp

Theory of science and research methods in social work, 7.5 credits

745A60

Huvudområde

Socialt arbete

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Dimitris Michailakis

Kursansvarig

Jenny Gillingsjö

Studierektor eller motsvarande

Veronika Wallroth

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) VT 2022 202204-202213 Svenska Norrköping

Huvudområde

Socialt arbete

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Förkunskapskrav

  • Socionomexamen 210 hp
    eller
    Kandidatexamen 180 hp i huvudområde socialt arbete
    eller
    Kandidatexamen 180 hp i annat relevant huvudområde
  • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande på en avancerad nivå kunna:
- diskutera samhällsvetenskapliga vetenskapsteoretiska begrepp och traditioner samt diskutera dessa i relation till socialt arbete som forskningsfält,
- vetenskapsteoretiskt analysera ett eller flera forskningsarbeten inom det egna forskningsfältet inom socialt arbete,
- självständigt formulera forskningsfrågor utifrån en fördjupad förståelse för relationen mellan vetenskapsteori, metod och analysstrategi,
- värdera och kritiskt reflektera över etiska förhållningssätt i relation till olika forskningsmetoder,
- självständigt söka, sammanställa och på ett fördjupat sätt analysera aktuell forskning inom socialt arbete.

Kursinnehåll

Kursen behandlar på ett fördjupat sätt vetenskapsteoretiska perspektiv och forskningsmetoder inom samhällsvetenskapen och dess betydelse för aktuell forskning inom socialt arbete. I kursen studeras och problematiseras den vetenskapliga texten och det vetenskapliga samtalet genom granskning av avhandlingar och vetenskapliga tidskrifter i socialt arbete. Forskningsetik och god forskningssed behandlas och diskuteras utifrån aktuella exempel. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, gruppdiskussioner och seminarier. Utöver detta skall den studerande utöva självstudier. 

Examination

Kursens examineras genom aktivt deltagande i seminarier samt skriftliga individuella uppgifter. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXM1 Hemtentamen 4.5 hp U, G, VG
SEM6 Seminarie 1 1.5 hp U, G
SEM7 Seminarie 2 1.5 hp U, G

Böcker

Abbott, Andrew Delano (2004), Methods of discovery : heuristics for the social sciences. New York : Norton

ISBN: 0393978141

Bacchi, Carol Lee (2009), Analysing policy : what's the problem represented to be? Frenchs Forest, N.S.W. : Pearson, cop.

ISBN: 9780733985751, 0733985750

Denscombe, Martyn (2004), Forskningens grundregler : samhällsforskarens handbok i tio punkter. Lund : Studentlitteratur

ISBN: 9144042345, 9789144042343

Hacking, Ian (1999), The social construction of what? Cambridge, Mass. : Harvard Univ. Press

ISBN: 9780674004122, 0674004124, 067481200X

Finns i svensk utgåva.

Michailakis, Dimitris & Schirmer, Werner, Systemiska perspektiv på socialt arbete. Upplaga 1 Lund : Studentlitteratur

ISBN: 9789144115429

Kapitel 5 “Konstruktivism och realism inom systemteori”

Sohlberg, Peter & Sohlberg, Britt-Marie (2019), Kunskapens former : vetenskapsteori, forskningsmetod och forskningsetik. Fjärde upplagan Stockholm : Liber

ISBN: 9789147126972

Artiklar

Becker, H.S. (1998), Tricks of the Trade. How to Think About Your Research While You Are Doing It. Chicago: The University of Chicago Press
Michailakis, D. & Schirmer, W. (2014), Social work and social problems: A contribution from systems theory and constructionism International Journal of Social Welfare 23(4):431-442)

Övrigt

Det tillkommer även avhandlingar i socialt arbete. 

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.