Cultural Encounter. Representation of the Other in Fiction, 7.5 hp

Cultural Encounter. Representation of the Other in Fiction, 7.5 credits

763A49

Huvudområde

Allmän språkvetenskap Litteraturvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Studierektor eller motsvarande

Ann-Sofie Persson

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

Gunilla Christiansen, student advisor

Maria Strääf, teacher

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2018 201844-201903 Engelska Linköping
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2018 201844-201903 Engelska Linköping

Huvudområde

Allmän språkvetenskap, Litteraturvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen om 180 hp, inklusive en uppsats motsvarande 15 hp, i ett av följande ämnen: litteraturvetenskap, lingvistik, engelska, franska, tyska, spanska eller svenska. Kunskaper i engelska motsvarande engelska B

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna
- identifiera och beskriva strategier för representation av cultural difference i skönlitteratur t.ex. exklusionstrategier såsom othering och stereotypifiering i relation till historisk, social och kulturell kontext i ett urval av skönlitterära texter som gestaltar interkulturella erfarenheter.
- kritiskt analysera litterära texter och filmer genom att använda terminologi och perspektiv från postkolonial och litterär teori.

Kursinnehåll

Inom kursen tillämpas postkolonial teori för att analysera skönlitteratur och film inom dessas historiska, sociala och kulturella kontexter. Begrepp och terminologi från litteraturteori och postkolonial teori introduceras och tillämpas i studiet av representationer av ”cultural difference” i både film och litteratur.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner och individuella presentationer. Alla seminarier kräver förberedelse och studenten förväntas deltaga aktivt. En stor del av kursarbetet består därför av enskilt arbete. Kursen kan vid behov erbjudas på engelska.

Examination

Kursen examineras genom en skriftlig individuell hemtentamen där kursinnehållet bearbetas, samt genom bedömning av studentens muntliga presentation och aktivitet i seminarier. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.