Kroppsbaserad, situerad och distribuerad kognition, 6 hp

Embodied, Situated, and Distributed Cognition, 6 credits

769A08

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Tom Ziemke

Kursansvarig

Tom Ziemke

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7MKS Kognitionsvetenskap, masterprogram 3 (HT 2022) 202235-202302 Svenska Linköping V

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Masterprogram i kognitionsvetenskap

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp i huvudområdet kognitionsvetenskap
  eller
  Kandidatexamen 180 hp i huvudområdet datalogi eller motsvarande
 • Godkänd kurs 30 hp i något av ämnena:
  - psykologi
  - lingvistik
  - filosofi
  - neurovetenskap
  - antropologi
  eller motsvarande
  eller
 • Kandidatexamen 180 hp i något av huvudområdena:
  - Psykologi
  - Neurovetenskap
 • Godkänd kurs 30 hp i datavetenskap eller motsvarande.
  samt
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

 • redogöra för och kritiskt granska aktuella forskningsfrågor, resultat och teorier som berör kroppsbaserad, situerad och distribuerad kognition
 • argumentera för vilken relevans aktuell forskning har för olika delområden inom det kognitionsvetenskapliga området, som filosofi, psykologi, neurovetenskap, lingvistik och artificiell intelligens
 • kritiskt reflektera över de implikationer som forskningen har på utvecklingen av interaktiva teknologier

Kursinnehåll

Inom kursen behandlas aktuell kognitionsvetenskaplig forskning, med fokus på kroppsbaserad, situerad och distribuerad kognition.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av seminarier. Utöver detta ska den studerande bedriva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom individuella muntliga seminariepresentationer och aktivt deltagande vid seminarier. Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
OBL1 Obligatoriska seminarier 1 hp U, G
RED1 Muntlig redovisning 5 hp U, G, VG

Artiklar

Artiklar som tillhandahålls på kurshemsidan, samt som sökes på egen hand av studenten.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.