Barnmisshandel och sexuella övergrepp, 7.5 hp

Physical and Sexual Child Abuse, 7.5 credits

8FG073

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Medicin Psykoterapi Omvårdnadsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Laura Korhonen

Kursansvarig

Laura Korhonen

Studierektor eller motsvarande

Laura Korhonen

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2021 202136-202146 Svenska Linköping

Huvudområde

Medicin, Psykoterapi, Omvårdnadsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Förkunskapskrav

  • 120 hp godkända kurser varav 60 hp i huvudområdet beteendevetenskap eller motsvarande
    eller
    examen från grundläggande högskoleutbildning inom vård och omsorg eller motsvarande.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
-Definiera och beskriva grundläggande delar inom psykotraumatologin med särskilt fokus på barn och ungdomar
-Definiera och beskriva uttryck för traumatisering hos barn och unga
-Förklara hur traumatiska påfrestningar i nära relationer inverkar på barns och ungas anknytningsrelationer, hälsa och utveckling

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
-Bedöma användningen av olika behandlingsmetoder
-Identifiera symtom på fysiskt våld och sexuella övergrepp
-Hantera möten och samtal med utsatta barn på ett tryggt och metodologiskt sätt

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
-Förstå och relatera till vikten av samverkan mellan olika myndigheter
-Reflektera kring situationer där anmälningsskyldigheten är aktuell.

Kursinnehåll

Barn som far illa:
-Förekomst av utsatthet
-Fysiskt våld
-Sexuella övergrepp
-Att uppleva våld i nära relation
-Ensamkommande flyktingbarn

Psykotraumatologi:
-Risker för psykisk ohälsa vid olika potentiellt traumatiska händelser
-Traumarelaterade symtom och syndrom hos barn och ungdomar
-Riskfaktorer och motståndskraftfaktorer (särskilt betydelsen av socialt stöd)

Behandlingsformer då ett barn farit illa:
-Kris- och traumainterventioner
-Individuell/gruppbehandling
-Familjeterapeutiska förhållningssätt
-Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT), Kognitiv integrerad behandling vid barnmisshandel (KIBB), Child Parent Psychotherapy (CPP)

Bemötande:
-Det svåra samtalet
-Samtalsmetodik
-Olika myndigheters tekniker vid samtal/förhör/intervju
-Traumafokuserat bemötande

Samverkan:
-Myndighetsutövning
-Informationsutbyte
-Lagstiftning

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt.

Undervisnings- och arbetsformer i denna kurs är föreläsningar, seminarier och färdighetsträning.

Examination

Examinationen utgörs av skriftlig individuell inlämningsuppgift. Därutöver krävs närvaro och aktivt deltagande i obligatoriska moment. De obligatoriska momenten i kursen är föreläsningar, seminarier och färdighetsträning.

Datum för omexamination meddelas normalt senast vid det ordinarie provtillfället, härvid gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination.

Byte av examinator
Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Kurslitteratur

Litteraturlista fastställs senast två månader före kursstart av institutionsstyrelsen vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Övrig information

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på sådant sätt att kunskaper om kön, könsidentitet/uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder uppmärksammas, synliggörs och kommuniceras i utbildningen.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom/ i anslutning till de två terminer som följer, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Institution

Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TEN1 Skriftlig examination 7.5 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.