Idrott och hälsa B, 15 hp

Sports B, 15 credits

923G19

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Oskar Jonsson

Kursansvarig

Oskar Jonsson, Karin Bertills

Studierektor eller motsvarande

Örjan Dahlström

Kontaktinformation

Karin Bertills, kursansvarig

Linda Alm, administratör

Mathias Sköld, studievägledare

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2022 202244-202303 Svenska Linköping

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Förkunskapskrav

  • 30 hp godkända inom utbildningsvetenskaplig kärna inom ett lärarprogram eller motsvarande, alternativt förskollärar/lärarexamen.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- redogöra för, resonera kring samt analysera barns motoriska och sociala utveckling
- praktiskt visa på hur barns motoriska utveckling kan stimuleras och utvecklas
- planera, genomföra och utvärdera tematiska arbeten inom de olika delar av idrottsämnet som kursen behandlar anpassat till den aktuella målgruppen
- anpassa aktiviteter och innehåll till barns olika förutsättningar
- förhålla sig till leken som fenomen och arbetsform
- hantera säkerhetsaspekter
- reflektera över eget och andras ledarskap samt visa på gott ledarskap i de övningar som praktiseras
- förhålla sig till och tillämpa aktuella styr- och måldokument inom de områden som kursen behandlar
- använda lämpliga IKT-hjälpmedel för dokumentation och analys av arbeten och insatser
- tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt i sitt skrivande av kursuppgifter och examinationer

Kursinnehåll

Barns motoriska utveckling är en central del i kursen. Studenten studerar hur barn utvecklas genom motorikträning, tillrättalagd fysisk aktivitet och lek. Studier och forskningsresultat som behandlar barns motoriska utveckling studeras och bearbetas. Olika funktionshinder sätts i fokus, där studenten genom egna upplevelser får bearbeta och reflektera kring elevroll och lärarroll i relation till barns olika förutsättningar kopplat till ämnet idrott och hälsa. Lek som begrepp problematiseras, praktiseras och ligger som grund för det mesta som sker inom kursens ram. Under första delkursen är redskapsgymnastik, dans, simning, boll, vinteridrott och lek exempel på moment som studenten praktiserar och problematiserar. Studenten planerar och genomför tematiska arbeten, där ledarskapet tränas och reflekteras. Studenten har till uppgift att relatera allt kursinnehåll till styrdokument för grundskolan i reflektionsuppgifter, vilka bearbetas i kursportfolion. I samband med examinationsuppgifter och praktiska redovisningar dokumenterar studenten sin arbetsprocess digital.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, workshops, seminarier, grupparbeten, studiebesök och självstudier. Lärplattform kommer att användas för kommunikation inom kursen.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga, muntliga och visuella redovisningar enskilt och i grupp.

För att kunna få väl godkänt i slutbetyg måste uppgiften POR vara väl godkänd. 

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
  • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PRE1 Obligatoriskt deltagande friluftsdag 1 hp U, G
PRE2 Praktisk redovisning i grupp (dansfilm och dansredovisning) 2 hp U, G
PRE3 Praktisk individuell examination (skridsko, livräddning) 1 hp U, G
PRE4 Praktisk redovisning i grupp med individuell skriftlig utvärdering (ledarskap) 1 hp U, G
PRE5 Praktisk redovisning individuell (instruktionsfilm redskap) 1 hp U, G
SRE1 Skriftlig tentamen, motorik 2 hp U, G
POR1 Portfolio; skriftlig redovisning 7 hp U, G, VG
Litteraturlista kommer att finnas i studiehandledningen för aktuell termin.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.