Vetenskapsteori och forskningsmetod, 15 hp

Theory and Method in Scientific Work, 15 credits

948A05

Huvudområde

Specialpedagogik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Åsa Elwér

Kursansvarig

Ann-Marie Markström, Åsa Elwér

Studierektor eller motsvarande

Margareta Engvall
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L9YSL Speciallärarprogrammet, Specialisering - Matematikutveckling (Specialisering - Matematikutveckling) 5 (HT 2020) 202034-202103 Svenska Linköping O
L9YSL Speciallärarprogrammet, Specialisering - Språk-, skriv- och läsutveckling (Specialisering - Språk-, skriv- och läsutveckling) 5 (HT 2020) 202034-202103 Svenska Linköping O

Huvudområde

Specialpedagogik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Speciallärarprogrammet

Förkunskapskrav

Godkända 45 högskolepoäng inom Speciallärarprogrammet eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha:

- Kunskap och förmåga att självständigt kunna planera och motivera en vetenskaplig undersökning
- Fördjupade kunskaper om forskningsmetoder och vetenskapsteoretiska utgångspunkter
- Förmåga att kunna formulera och argumentera för en problemställning inom ett yrkesrelevant problemområde
- Vidareutvecklat ett vetenskapligt förhållningssätt
- Förmåga att kritiskt granska, analysera och ge respons vetenskapliga texter
- Förmåga att identifiera etiska aspekter på eget forskningsarbete

Kursinnehåll

Kursen behandlar kunskap om såväl kvantitativa som kvalitativa metoder i forskningsprocessen. Dessutom bearbetas kunskaper om vetenskapsteoretiska utgångspunkter och forskningsprocessens olika steg; problemavgränsning, litteratursökning, datainsamling samt bearbetning, analys och tolkning av data. Löpande under stora delar av kursen producerar den studerande en PM inför ett kommande vetenskapligt arbete.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen innehåller såväl campusförlagda studier som studier på distans. Undervisningen sker i form av fältstudier, litteraturstudier, föreläsningar, studentaktiva seminarier samt muntliga och skriftliga uppgifter, enskilt och i grupp, och med stöd av lärplattform

Examination

Examination sker i form av muntlig och skriftlig redovisning av fält- och kursuppgifter, individuellt såväl som i grupp.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SRE4 Skriftlig tentamen 4 hp U, G
SRE6 Skriftlig tentamen 2 hp U, G
STN4 Skriftlig tentamen: salstentamen eller hemtentamen 4 hp U, G
STN5 Examinationsuppgift PM 5 hp U, G

Böcker

Litteraturlistan är preliminär

Allwood, Carl Martin, Erikson, Martin G., (2017) Grundläggande vetenskapsteori : för psykologi och andra beteendevetenskaper Andra upplagan Lund : Studentlitteratur, [2017]

ISBN: 9789144114156

Borg, Elisabet, Westerlund, Joakim, (2012) Statistik för beteendevetare 3., [uppdaterade och omarb.] uppl. Malmö : Liber, 2012

ISBN: 9789147097371, 978-47-09737-1

Bryman, Alan, Nilsson, Björn, (2011) Samhällsvetenskapliga metoder 2., [rev.] uppl. Malmö : Liber, 2011

ISBN: 9789147090686

Dalen, Monica, (2015) Intervju som metod 2. uppl. Malmö : Gleerups, 2015

ISBN: 9789140688293

Fejes, Andreas, Thornberg, Robert, (2015) Handbok i kvalitativ analys 2., utök. uppl. Stockholm : Liber, 2015

ISBN: 9789147111657

Hammar Chiriac, Eva, Einarsson, Charlotta, (2013) Gruppobservationer : teori och praktik 2. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2013

ISBN: 9789144082134

Trost, Jan, Hultåker, Oscar, (2016) Enkätboken 5., [moderniserade och rev.] uppl. Lund : Studentlitteratur, 2016

ISBN: 9789144115450

Trost, Jan, Hultåker, Oscar, (2016) Enkätboken 5., [moderniserade och rev.] uppl. Lund : Studentlitteratur, 2016

ISBN: 9789144115450

Vetenskapsrådet, (2002) Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning Stockholm : Vetenskapsrådet, 2002

ISBN: 9173070084

Vetenskapsrådet, (2017) God forskningssed Reviderad utgåva Stockholm : Vetenskapsrådet, 2017

ISBN: 9789173073523

Artiklar

Braun, Virginia, Clarke, Victoria, Using thematic analysis in psychology Qualitative Research in Psychology 2006, Vol. 3 Issue 2, p77-101. 25p. 3 Charts.
Larsson, S, Om kvalitet i kvalitativa studier Nordisk Pedagogik 25(1):16-35 2005

http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:245080

Larsson, S., A pluralist view of generalization in qualitative research
Wibeck, V., Dahlgren, M. A., Oberg, G., Learning in focus groups: an analytical dimension for enhancing focus group research
Åsberg, R, Det finns inga kvalitativa metoder och inga kvantitativa heller för den delen Pedagogisk forskning i Sverige 2001, 6, 270-292.

Övrigt

Egen vald litteratur gällande valt ämne som används i PM.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.