Att analysera, designa och utveckla undervisning – ett ämnesdidaktiskt perspektiv, 15 hp

Analyzing, designing and developing teaching, 15 credits

950A07

Huvudområde

Pedagogiskt arbete

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Anja Thorsten

Kursansvarig

Anja Thorsten

Studierektor eller motsvarande

Henrik Lindqvist

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Dagtid) HT 2022 202234-202323 Svenska Linköping

Huvudområde

Pedagogiskt arbete

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Förkunskapskrav

 • Grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen om minst 180 hp 
  eller
  Kandidatexamen i pedagogik/pedagogiskt arbete/specialpedagogik/didaktik 
  eller
  Kandidatexamen i ett annat ämne samt tre års yrkeserfarenhet i pedagogisk verksamhet
 • Godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- Problematisera lärande, undervisning och kunskapssyn utifrån läroplansteori och olika didaktiska teorier, modeller och begrepp
- Kritiskt granska och analysera kursplaner för ett ämne
- Redogöra för och kritiskt granska olika modeller för undervisningsutveckling
- Omsätta och relatera didaktiska teorier, modeller och begrepp till undervisningspraktiken
- Använda grunderna i någon undervisningsutvecklande modell

Kursinnehåll

Kursen tar sin utgångspunkt i läroplansteoretiska och didaktiska teorier, modeller och begrepp, med en särskild inriktning mot ämnesdidaktik. Läroplaner och kursplaner i ett eget valt ämne belyses och problematiseras. Centralt i kursen är hur didaktiska och ämnesdidaktiska teorier, modeller och begrepp kan användas för att (a) planera och lägga upp undervisning och (b) studera och analysera undervisning. Vidare behandlas olika modeller för kollegial undervisningsutveckling, med ett särskilt fokus på lesson study och learning study. Studenterna får möjlighet att praktiskt tillämpa någon av modellerna. Genomgående relateras kurslitteraturen till egna erfarenheter från undervisningspraktiken utifrån eget valt ämne.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen utgörs av universitetsförlagd utbildning i form av seminarier och föreläsningar samt självständiga litteraturstudier med stöd av lärplattform.

Examination

Individuell skriftlig redovisning.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SRE3 Skriftlig redovisning: kursuppgift 3. Didaktiska teorier 2.5 hp U, G
SRE2 Skriftlig redovisning: kursuppgift 2. Läroplaner 2.5 hp U, G
SRE1 Skriftlig redovisning: kursuppgift 1. Lärares kunskap 2.5 hp U, G
MRE1 Muntlig redovisning: kursuppgift 4. Didaktisk forskn 2.5 hp U, G
EXAM Skriftlig examinationsuppgift 5 hp U, G, VG

Ordinarie litteratur

Böcker

Carlgren, Ingrid, (2015) Kunskapskulturer och undervisningspraktiker. Göteborg : Daidalos, 2015

ISBN: 9789171734495

Carlgren, Ingrid, (2017) Undervisningsutvecklande forskning : exemplet learning study. Första upplagan Malmö : Gleerups, [2017]

ISBN: 9789140695888

Timperley, Helen, Sjösten, Lisa, (2013) Det professionella lärandets inneboende kraft. 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2013

ISBN: 9789144088853

Wahlström, Ninni, (2015) Läroplansteori och didaktik. 1. uppl. Malmö : Gleerup, 2015

ISBN: 9789140687135

Artiklar

Shulman, L.S., Those Who Understand: Knowledge Growth in Teaching Educational Researcher (Educational Researcher, February 1986, 15(2):4-14)
Thorsten, Anja, Tolkande bedömning som underlag för undervisning – med variationsteori som redskap Skolverket

https://www.skolverket.se/download/18.fea8b7016850ad830898b/1550650012661/Undervisningsutvecklande%20bed%C3%B6mning%20Thorsten_2019-02.pdf

Kompletterande litteratur

Böcker

Bjørndal, Cato R. P., Nilsson, Björn, (2005) Det värderande ögat : observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning. 1. uppl. Stockholm : Liber, 2005

ISBN: 9147053119, 9789147053117, 47053119

Lundgren, Ulf P., Säljö, Roger, Liberg, Caroline, (2017) Lärande, skola, bildning. Fjärde utgåvan, reviderad Stockholm : Natur & Kultur, 2017

ISBN: 9789127818408

Rönnerman, Karin, Göteborgs universitet, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Gothenburg University, Faculty of Education, Department of Education and Special Education, (2011) Aktionsforskning - kunskapsproduktion i praktiken
Uljens, Michael, (1997) Didaktik : teori, reflektion och praktik. Lund : Studentlitteratur, 1997 ;

ISBN: 9144479417, 9789144479415

Artiklar

Lewis, Catherine, What Is the Nature of Knowledge Development in Lesson Study? Educational Action Research. 17 (1), 95-110.
Shulman, Lee S., Verfasser, Knowledge and teaching. : Foundations of the new reform.

Övrigt

En komplett litteraturlista med läsanvisningar och valbar fördjupningslitteratur publiceras i kursrummet på LISAM.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.