One Year Master - Entreprenörskap och innovation, 60 hp

One Year Master - Entrepreneurship and Innovation, 60 credits

FEK5EI

Alla nedanstående kurstillfällen är inställda.

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Kurspaket

Studierektor eller motsvarande

Svjetlana Pantic Dragisic

Kontaktinformation

Svjetlana Pantic Dragisic, Studierektor

Åsa Carmesten, Studievägledare

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF Obs!
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2021 202134-202223 Svenska Linköping INSTÄLLD

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Förkunskapskrav

  • Kandidatexamen 180 hp i huvudområdet företagsekonomi
  • Engelska 6
  • Godkänd svenska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Kursinnehåll

Se de ingående kurserna

722A51 Entreprenörskap och organisatorisk förändring, 15 hp
722A41 Innovation and Project Management, 15 hp
722A36 Magisteruppsats i företagsekonomi, 30 hp

Examination

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Övrigt

Se de ingående kurserna på liu.se/studieinfo:

  • 722A51 Entreprenörskap och organisatorisk förändring
  • 722A41 Innovation and Project Management
  • 722A36 Magisteruppsats i företagsekonomi

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.