Möjlighet till avsteg från kursplan/utbildningsplan

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från kursplan och/eller utbildningsplan. Synnerliga skäl kan exempelvis vara att det har inträffat oförutsedda händelser, såsom brand, smittspridning eller annan extraordinär omständighet som medfört betydande hinder mot att bedriva undervisning och utföra examinationer i enlighet med planen. Avsteg tillåts på kurser eller utbildningar från och med vårterminen 2020.

Beslut fattade av rektor har diarienummer DNR LiU-2020-01202, DNR LiU-2021-00029 och DNR LIU-2020-04501.