Geography (31-52,5 cr), 22.5 credits

Geografi (31-52,5 hp), 22.5 hp

92GE37

Main field of study

No Main Field of Study

Course level

First cycle

Course type

Programme course

Examiner

Björn Segrell, Kristina Trygg, Anders Jidesjö

Course coordinator

Björn Segrell, Kristina Trygg, Anders Jidesjö

Director of studies or equivalent

Madelene Ostwald

Main field of study

No Main Field of Study

Course level

First cycle

Advancement level

G1X

Course offered for

  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School

Examination

Applies to all courses regardless of grading scale.

  • Students failing an exam covering either the entire course or part of the course two times are entitled to have a new examiner appointed for the reexamination.

If the course has a three-graded grading scale (U - VG), following applies:

  • Students who have passed an examination may not retake it in order to improve their grades.

If the course is a VfU course, the following applies:

  • Examination of applied social and didactic abilities is limited to three (3) occasions.

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus.

The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.

Department

Institutionen för Tema

No examination details is to be found.

Arnberg, Wolter (2006). Starta med geografiska informationssystem. Studentlitteratur 112 s Cserhalmi, Niklas (1997). Fårad mark. Handbok för tolkning av historiska kartor och landskap. Bygd och Natur. s. 13-60.48 s Ebdon, David (1985). Statistics in geography: A practical approach. Oxford: John Wiley & Sons Ltd. 240 s Frändberg, L. Thulin, E & Vilhelmsson, B. (2005). Rörlighetens omvandling. Om resor och virtuell kommunikation – mönster, drivkrafter, gränser. Studentlitteratur, Lund. ISBN: 91-44-04356-2. 150 s Repstad, P. (1999). Närhet och distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. Studentlitteratur, Lund. Kap 3: Kvalitativa intervjuer, s. 62-68. Kap 5: Analys, tolkning och rapport, s. 94-127 40 s Sundqvist, G. Uthållig utveckling – mänsklighetens framtid. Studentlitteratur. ISBN91-44-02440-1. 50 s Litteratur genom institutionen Abrahamsson, K.V. Vad finns i ett landskap? Ur Geografi och samhällsplanering. Studier tillägnade Erik Bylund, red. I. Jonsson. Gerum Rapport B:7, Umeå.18 s Holmén, H. (1998). Att skriva uppsats i geografi, Linköpings universitet, institutionen för Tema, avd Geografi.35 s Hägerstrand, T. Samhälle och natur. Rapporter och notiser 110, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi vid Lunds universitet. 23 s Stenseke, M. (1997). Bonden och landskapet. Ägares och brukares relationer till markerna och förutsättningar för en uthållig markanvändning. Medd fr Lunds universitets geografiska institutioner, avh. Nr 131. kap 1-2. 42 s Stenseke, M. (2001). Landskapets värden. Lokala perspektiv och centrala utgångspunkter. CHOROS 2001:1. Göteborgs universitet. 60 s Stencilmaterial

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page. Click on a file to download and open it.