Swedish as a second language (31-45), 15 credits

Svenska som andraspråk (31-45 hp), 15 hp

92SA31

Main field of study

No Main Field of Study

Course level

First cycle

Course type

Programme course

Examiner

Linda Jönsson

Director of studies or equivalent

Linda Jönsson
ECV = Elective / Compulsory / Voluntary

Main field of study

No Main Field of Study

Course level

First cycle

Advancement level

G1X

Course offered for

  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject English
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject Swedish

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus. The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.

Department

Institutionen för kultur och kommunikation

No examination details is to be found.

Bunar, Nihad (2010). Nyanlända och lärande – en forskningsöversikt om nyanlända elever i svenska skolan. Stockholm: Vetenskapsrådets Rapportserie 6:2010. Se LISAM. Gibbons, Pauline (2006). Stärk språket. Stärk lärandet. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet. Uppsala: Hallgren & Fallgren Gibbons, Pauline (2010). Lyft språket – lyft tänkandet. Språk och lärande. Uppsala: Hallgren & Fallgren Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (red) (2012). Flerspråkighet – En forskningsöversikt. Stockholm: Vetenskapsrådet 5:2012. Del III Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (red) (2004). Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur. Del 3. Johansson, Britt & Sandell- Ring, Anniqa (2010) Låt språket bära – genrepedagogik i praktiken. Uppsala: Hallgren & Fallgren. Kästen-Eberling & Tore Otterup (2014). En bra början – mottagande och introduktion av nyanlända elever. Lund: Studentlitteratur. Skolverket: Greppa språket – ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet. Finns att beställa på Skolverkets hemsida. Skolverket: Kursplaner för Svenska som andraspråk (i grundskolan och på gymnasiet) och Sfi. Nationella prov. Finns på nätet www.skolverket.se Svenska som andraspråk. En samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning. Myndigheten för skolutveckling. www.skolverket.se Stärk språket - Stärk lärandet läses av studenter med inriktning mot de lägre åldrarna. Lyft språket – Lyft tänkandet läses av studenter med inriktning mot de äldre åldrarna. Kan tillkomma litteratur i form av artiklar och Skolverkets publikationer.

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page.

There are no files available for this course.