Swedish as a second language (31-45), 15 credits

Svenska som andraspråk (31-45 hp), 15 hp

92SA37

The course is disused.

Main field of study

No main field of study

Course level

First cycle

Course type

Programme course

Examiner

Linda Jönsson

Director of studies or equivalent

Linda Jönsson

Main field of study

No main field of study

Course level

First cycle

Advancement level

G1X

Course offered for

  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject English
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Swedish

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus. The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.

Department

Institutionen för kultur och kommunikation

No examination details is to be found.

Abrahamsson, Tua & Bergman, Pirkko (red) (2205). Tankarna springer före. Att bedöma andraspråk i utveckling. Stockholm: HLS förlag. Alleklev, Birgitta & Lindvall, Lisbeth (2005). Listiga räven. Läsinlärning genom skönlitteratur. Att undervisa elever med svenska som andraspråk – ett referensmaterial. (2003). Myndigheten för skolutveckling. www.skolverket.se Cerú, Eva (red) (2000) Lärarbok 2. UR. Stockholm: Natur och kultur. Sid: 164-224. Chambers, Aidan (2002). Böcker inom oss. Om boksamtal. Stockholm: Rabén & Sjögren. Gibbons, Pauline (2006). Stärk språket. Stärk lärandet. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet. Uppsala: Hallgren & Fallgren Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (red) (2004). Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur. Del 3. Kjellin, Olle (2002) Uttalet, Språket och Hjärnan. Teori och metodik. Hallgren & Fallgren Kuick, Katarina & Karlsson, Ylva (2009). Skriv om och om igen. XPublishing. Lundin, Katarina (2009). Tala om språk. Grammatik för lärarstuderande. Lund: Studentlitteratur. Molloy, Gunilla (1996). Reflekterande läsning och skrivning. Lund: Studentlitteratur Skolverket: Kursplaner för Svenska som andraspråk (i grundskolan och på gymnasiet) och Sfi. Nationella prov. Finns på nätet www.skolverket.se Svenska som andraspråk. En samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning. Myndigheten för skolutveckling. www.skolverket.se Symposium 2006 – Bedömning, flerspråklighet och lärande. Mikael Olofsson (red). Nationellt centrum för sfi och svenska som andraspråk. Finns att ladda ner eller läsa på http://www.andrasprak.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=13050&a=64381 Viberg, Åke; Ballardini, Kerstin & Stjärnlöf, Sune (1986 el. senare) Mål. Svensk grammatik på svenska. Stockholm. Natur och kultur.

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page.

There are no files available for this course.