Social Science (61-75), 15 credits

Samhällskunskap (61-75 hp), 15 hp

93SH51

The course is disused.

Main field of study

No main field of study

Course level

First cycle

Course type

Programme course

Main field of study

No main field of study

Course level

First cycle

Advancement level

G2X

Course offered for

  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject Internationell Social Studies
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject Social Studies

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus. The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.

Department

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

No examination details is to be found.

Burenstam-Linder, Staffan (2007), Den rastlösa välfärdsmänniskan. Stockholm. Frank, Robert (2009) Frånsprungen – hur ökad ojämlikhet drabbar medelklassen. Lund: Arkiv. Lindvall, Johannes & Rothstein, Bo (2010), Vägar till välstånd. Stockholm: SNS förlag. Lundström, Tommy & Svedberg, Lars (2003) The Voluntary Sector in Social democratic Welfare State – The Case of Sweden, Journal of Social Policy, volym 32, nr. 2, s. 217-238. Nygård, Mikael (2013) Socialpolitik i Norden – en introduktion. Lund: Studentlitteratur Rothstein, Bo (2011), Vad bör staten göra? Om välfärdsstatens moraliska och politiska logik. Stockholm: SNS förlag. SKL (2010) Framtidens utmaning. Välfärdens långsiktiga finansiering. http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-525-8.pdf?issuusl=ignore Skolverket. (2011). Kommentarmaterial till kursplanen i Samhällskunskap. Fritzes: Stockholm. Skolverket. (2011). Kunskapsbedömning i skolan - praxis, begrepp, problem och möjligheter. Fritzes: Stockholm. Skolverket. (2012). Betygsskalan och betyg B och D – en handledning. Fritzes: Stockholm. Skolinspektionen. (2011). Samhällskunskap i gymnasieskolan, kvalitetsrapport, rapport 2011:3. Hämtas på http://www.skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/samhallskunskap-gy/kvalgr-samgy-slutrapport.pdf Ett av följande alternativ: Jönsson, Anders. (2010). Lärande bedömning. Malmö: Gleerups. Lundahl, Christian. (2011). Bedömning för lärande. Stockholm: Norstedts Slemmen Wille, Trude. (2013). Bedömning för lärande i klassrummet. Malmö: Gleerups. Artiklar tillkommer.

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page.

There are no files available for this course.