Swedish (31-52,5 cr), 22.5 credits

Svenska (31-52,5 hp), 22.5 hp

93SV37

Main field of study

Swedish Language

Course level

First cycle

Course type

Programme course

Examiner

Suzanne Parmenius-Swärd

Course coordinator

Suzanne Parmenius-Swärd

Director of studies or equivalent

Lisbeth Hurtig

Main field of study

Swedish Language

Course level

First cycle

Advancement level

G2X

Course offered for

  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School

Examination

Applies to all courses regardless of grading scale.

  • Students failing an exam covering either the entire course or part of the course two times are entitled to have a new examiner appointed for the reexamination.

If the course has a three-graded grading scale (U - VG), following applies:

  • Students who have passed an examination may not retake it in order to improve their grades.

If the course is a VfU course, the following applies:

  • Examination of applied social and didactic abilities is limited to three (3) occasions.

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus.

The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.

Department

Institutionen för kultur och kommunikation

No examination details is to be found.

Delkurs Textdidaktik och textanalys Bommarco, Birgitta & Parmenius Swärd, Suzanne (2012) Läsning, skrivande, samtal – textarbete i svenska på gymnasiet. Lund: Studentlitteratur (främst kap 2, 7,8,9) Hellspong, Lennart & Ledin, Per (1997). Vägar genom texten –handbok i textanalys. Lund: Studentlitteratur. (valda delar läses) Hoel, Thorlaug, Løkensgard (2001). Skriva och samtala –lärande genom responsgrupper. Lund: Studentlitteratur. (Gymnasiet) Holmberg, Per (2009) Genrer och funktionellt språk i teori och praktik I:Symposium 2009 Nationellt centrum för svenska som andra språk (skickas ut) Reichenberg, Monica (2014). Vägar till läsförståelse: texten, läsaren och samtalet. 1. uppl. Stockholm: Natur & kultur. (återanvändes från tidigare kurs). Även upplaga från 2008 kan användas. Skar, Gustav & Tengberg Michael (red). (2015). Bedömning i svenskämnet Årskurs 7-9 Svensklärarföreningens årsskrift 2014. Natur och Kultur(7-9) Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Skolverket (2011). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för Gymnasieskola 2011 Delkurs Språkhistoria och språksociologi Språkhistoria Bergman, Gösta (2013). Kortfattad svensk språkhistoria.Lund: Studentlitteratur. Josephson, Olle (1997). Vad skulle Agda Östlund ha gjort med e-posten? Svenska språket 1992–97. I: Dialogen nr 8.*) Melin, Lars (1998). Svensk språkhistoria –efter 1945. I: Svenskläraren nr 4.*) *) Delas ut i samband med lektion. Härutöver tillkommer ett urval originaltexter som är representativa för det svenska språkets utveckling. Texterna tillhandahålls av läraren. Referenslitteratur språkhistoria Andersson, Hans (1999). Vokabler på vandring. Ordimport till Sverige under tusen år. Lund: Studentlitteratur. Edlund, Lars-Erik & Birgitta Hene (2007).Lånord i svenskan : om språkförändringar i tid och rum. Stockholm: Norstedts akademiska förlag. Jansson, Tore (2010). Språkens historia. En upptäcktsresa i tid och rum. Stockholm: Norstedts. Moberg, Lena & Margareta Westman (1998). Svenskan i tusen år: glimtar ur svenska språkets utveckling. Stockholm: Norstedts ordbok. Pamp, Bengt (1978). Svenska dialekter. Natur och kultur. Pamp, Bengt (1988). Ortnamnen i Sverige. Lund: Studentlitteratur. Pettersson, Gertrud (2005). Svenska språket under sjuhundra år: en historia om svenskan och dess utforskande. Lund: Studentlitteratur. Ralph, Bo (1994). Svenskt och nordiskt. I: Arv och lån i svenskan. Sju uppsatser om ordförrådet i kulturströmmarnas perspektiv. Utgivna av Svenska Akademien, Norstedts. Teleman, Ulf (2002). Ära, rikedom och reda: svensk språkvård och språkpolitik under äldre Nyare tid. Stockholm: Norstedts ordbok. Teleman, Ulf (2003). Tradis och funkis: svensk språkvård och språkpolitik efter 1800. Stockholm: Norstedts ordbok. Åberg, Gösta (2011). Handbok i svenska. Stockholm: Wahlström & Widstrand. Språksociologi Andersson, Annica; Harstad, Fredrik (2009). Expedition: språk i Norden. nordienT. Bellander, Therese (2014). Digitalt språkbruk –Vad är det? I Boglind, Holmberg & Nordenstam (red.) Mötesplatser –texter för svenskämnet. Lund: Studentlitteratur. S. 223-242. Börestam, Uhlmann, Ulla (1996). Språkligt detektivarbete. Om problemkällor i interskandinavisk kommunikation. I: Samspel & variation. Språkliga studier tillägnade Bengt Nordberg på 60-årsdagen. Institutionen för nordiska språk, Uppsala.*) Daun, Åke (1997). Lika men ändå olika. I: Forskning och framsteg1.*) Einarsson, Jan (2009). Språksociologi. Lund: Studentlitteratur. Hermansson, Andreas (2009). Norge mot Noreg. I: Språk. Juninumret.*) Häkkinen, Kaisa (2001). Svenska och finska –sida vid sida i tusen år. I: Svenskans beskrivning 25. Utg. Marketta Sundman& Anne-Marie Londén. Åbo universitet.*) Häkkinen, Kaisa (u.å). Hur den finska intelligentsian började tala finska. I översättning av Tiina Mäntymäki.* Lundgren, Rasmus (2008). Ankdammen. I: Språk. Juninumret.*) Reuter, Mikael (1997). Hur annorlunda är finlandssvenskan? I: Svenskan i Finland 4. Red. Saara Haapamäki. Åbo.*) Reuter, Mikael (2008). Därför lever svenskan fortfarande i Finland. I: Språk. Juninumret.*) Riad, Tomas (2009). Därför låter de så glada. I: Språk. Juninumret.*) Torp, Arne (2009). Norska är danska med svenskt uttal. I: Språk. Juninumret.*) NB! Titlar markerade med asterisk*) ingår i kompendiet. Således är Andersson, Annica; Harstad, Fredrik (2009), Boglind; Holmberg; Nordenstam (2014)och Einarsson, Jan (2009) litteratur som måste skaffas på egen hand Referenslitteratur språksociologi Andersson, Hans (1999). Vokabler på vandring. Ordimport till Sverige under tusen år. Lund: Studentlitteratur. Barddal, Jóhanna (m.fl) (1997). Nordiska. Våra språk förr och nu. Lund: Studentlitteratur. Beijar, Kristina (1998). Ett land, två språk: den finländska modellen. Esbo: Schildt. Börestam, Ulla; Huss, Leena (2001). Språkliga möten och kontaktlingvistik. Lund: Studentlitteratur. Christensen, Robert Zola (2008). Dansk for svenskt alende. Lund: Studentlitteratur. Ett vardagsliv med flera språk . Stockholm: Liber. Jacob Cromdal& Ann-Carita Evaldsson (2004) (red.). Dahl, Östen (2007). Språkets enhet och mångfald. Lund: Studentlitteratur. Egeberg, Ole (2003). Indgange till dansk. Lund: Studentlitteratur. Einarsson, Jan (2013). Språket och språkarna. Lund: Studentlitteratur. Einarsson, J. & Hultman, T.G. (1984). Godmorgon pojkar och flickor: om språk och kön i skolan. (1. uppl.) Malmö: LiberFörlag. Engelskan i Sverige. Språkval i utbildning, arbete och kulturliv(2004). Småskrift utgiven av Svenska språknämnden. Finlandssvenskans framtid(1992). Sven-Erik Hansén & Christer Laurén (red.)Svensk-österbottniska samfundet, Vasa. Gellerstam, Martin (1994). Ordförrådets härledning. I: Arv och lån i svenskan. Sju uppsatser om ordförrådet i kulturströmmarnas perspektiv. Utgivna av Svenska Akademien, Norstedts. Grannspråk i samspråk (1988). Svensklärarföreningens årsskrift. Svensklärarföreningens skriftserie nr 202. Stockholm. Hansson, Roger; Lindgren, Carl Göran; Ljung, Heléne; Lundén, Thomas(2004). Språk och skrift i Europa. Liten bok om Europas stater och språk. Skrifter utgivna av Svenska språknämnden, 90. SNS Förlag. Hyltenstam, Kenneth; Stroud, Christopher (1991). Språkbyte och språkbevarande. Om samiskan och andra minoritetsspråk. Lund: Studentlitteratur. Hyltenstam, Kenneth;Lindberg, Inger (2004). Svenska som andraspråk –i forskning, undervisning och samhälle.Lund: Studentlitteratur. Höckerstedt, Leif (2000). Fuskfinnar eller östsvenskar? En debattbok om finlandssvenskhet. Helsingfors: Söderströms. Ingo, Rune (2004). Finska som andraspråk. Lund: Studentlitteratur. Kotsinas, Ulla-Britt & Helgander, John (1994). Dialektkontakt, språkkontakt och språkförändring i Norden. Föredrag från ett forskarsymposium. Meddelanden från Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet MINS 40. Kotsinas, Ulla-Britt (1994). Vråååål-bedåriskt. En bok om flickslang. Astrid Brismans slangordbok 1932. Stockholm: Norstedts. Kotsinas, Ulla-Britt (2004). Ungdomsspråk. Ord och stil. Kotsinas, Ulla-Britt (2005). Invandrarsvenska. Hallgren & Fallgren. Melin-Köpilä, Christina (1996). Om normer och normkonflikter i finlandssvenskan. Språkliga studier med utgångspunkt i nutida elevtexter. Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. Mer än ett språk. En antologi om två- och trespråkigheten i norra Sverige (1997). Westergren, Eva & Hans Åhl(red.) Falun: Norstedts. Nordens språk. Allan Karker, Birgitta Lindgren & Ståle Løland(red.) Novus forlag. Norrby, Catrin; Håkansson, Gisela (2007). Språkinlärning och språkanvändning. Lund: Studentlitteratur. Pamp, Bengt (1978). Svenska dialekter. Natur och kultur. Ralph, Bo (1994). ”Svenskt och nordiskt”. I: Arv och lån i svenskan. Sju uppsatser om ordförrådet ikulturströmmarnas perspektiv. Utgivna av Svenska Akademien, Norstedts. Skjerdingstad, Kjell Ivar (2003). Innganger till norsk. Lund: Studentlitteratur. Språkets makt(1990). Birger Bergh & Ulf Teleman (red.). Lund University Press 10 Språk i världen. Broar och barriärer (1993). Jerker Blomqvist & Ulf Teleman (red.). Lund University Press. Sverige officiella minoritetsspråk. Finska, meänkieli, samiska, romani, jiddisch och teckenspråk. En kort presentation (2003). Småskrift utgiven av Svenska språknämnden. Norstedts ordbok. Sveriges sju inhemska språk - ett minoritetsperspektiv(1999). Hyltenstam, Kenneth (red.). Lund: Studentlitteratur. Thors, Holger (1986). Vi finlandssvenskar och vårt svenska språk. Krakow: Nakladem Uniwersytetu Jagiellonskiego. Tvåspråkighet med förhinder? Invandrar- och minoritet-sundervisning i Sverige (1996).Hyltenstam, Kenneth (red.). Lund: Studentlitteratur. Delkurs Litteraturdidaktik Boglind, Ann och Nordenstam, Anna (2014), Från fabler till Manga, Gleerups. (Framförallt kapitlen 1, 8 och 9) Boglind, Ann, Holmberg, Per och Nordenstam, Anna (red.) (2014), Mötesplatser – texter för svenskämnet, Studentlitteratur. Bommarco, Gunilla och Parmenius-Svärd, Suzanne (2012), Läsning, skrivande, samtal, Liber. (Framförallt kapitel 4-5) Erixon, Per-Olof (red) (2014), Skolämnen i digital förändring, Studentlitteratur. (Något kapitel kommer användas, tillhandahålles) Graeske, Caroline (2013), ”GY2011-säkrad?” i Skar, Gustaf och Tengberg, Michael (red) Läsning!, SLF2013. (tillhandahålles) Granström, Malin (2013), ”Lässtrategier –hur läser vi kursplanen mellan raderna?” i Skar, Gustaf och Tengberg, Michael (red.) Läsning!, SLF 2013. (tillhandahålles) Johansson, Maritha (2015), ”Att tolka en skönlitterär text. Mikro - och makrotolkningar hos svenska och franska gymnasieelever” i Andersson, Per, Holmberg, Per, Lyngfeldt, Anna, Nordenstam, Anna och Widhe, Olle (red.) Mångfaldens möjligheter. Litteratur– och språkdidaktik i Norden, SMDI 2014. Kan laddas ner på följande adress: http://www.kau.se/sites/default/files/Dokument/subpage/2014/12/m_ngfaldens_m_jligheter_2 0141123_pdf_57141.pdf Jönsson, Maria och Öhman, Anders (2015), Litteratur och läsning, Studentlitteratur. Langer, Judith M (2015), Litterära föreställningsvärldar, Daidalos. Molloy, Gunilla (2011), Selma Lagerlöf i mångfaldens klassrum, Studentlitteratur. (Framförallt kapitel 4 –7) Persson, Magnus (2011), ”Kanon” i Den goda boken(2012), Studentlitteratur. (tillhandahålles) Skar, Gustaf och Tengberg, Michael (red.) (2014), Bedömning i svenskämnet, Natur och kultur. (Tillhandahålles eller har använts i tidigare kurs.) www.skolverket.se(Här finns ämnesplaner för respektive stadium, kunskapskrav och kommentarer till ämnesplaner.) Skönlitteratur: Ett skönlitterärt verk som väljs i samråd med läraren. En novell (Information kommer senare.) I en del av handböckerna finns hänvisningar till specifika skönlitterära verk. Det är starkt rekommenderat att läsa och aktualisera så många som möjligt av dessa verk för att få en större förståelse.

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page.

There are no files available for this course.