Educational Sciences 6, Special Needs Education, 7.5 credits

Utbildningsvetenskaplig kärna 6, Specialpedagogik, 7.5 hp

93UK67

The course is disused.

Main field of study

Special Education

Course level

First cycle

Course type

Programme course

Examiner

Dörte Bernhard

Director of studies or equivalent

Lotta Holme

Main field of study

Special Education

Course level

First cycle

Advancement level

G2X

Course offered for

  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Biology
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject English
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject History
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Mathematics
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Social Studies
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Swedish
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Wood and Metal Craft
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Textile Craft

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus. The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.

Department

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

No examination details is to be found.

OBLIGATORISK LITTERATUR Låna/kopiera/köp: Bladini, Kerstin. (2011). Att tillsammans ta ett steg tillbaka. I Anna-Lena Eriksson Gustavsson, Kerstin Göransson, & Claes Nilholm (red.). Specialpedagogisk verksamhet i grundskolan. (55-72). Lund: Studentlitteratur. Göransson, Kerstin. (2011). Skolutveckling som förebyggande arbete. I Anna-Lena Eriksson Gustavsson, Kerstin Göransson, & Claes Nilholm (red.). Specialpedagogisk verksamhet i grundskolan. (33-54). Lund: Studentlitteratur. Hejlskov Elvén, Bo. (2009). Problemskapande beteende vid utvecklingsmässiga funktionshinder. Lund: Studentlitteratur. Nilholm, Claes & Alm, Barbro. (2011). Lärarna är också snälla, som gör så gott dom kan. I Anna-Lena Eriksson Gustavsson, Kerstin Göransson, & Claes Nilholm (red.). Specialpedagogisk verksamhet i grundskolan. (111-130). Lund: Studentlitteratur. Nilholm, Claes. (2007). Perspektiv på specialpedagogik. Lund: Studentlitteratur. Norrström, Anna. (2013). Vilken skola vill vi ha? I Thomas Barow (red.). Mångfald och differentiering. Inkludering i praktisk tillämpning. (29-50). Lund: Studentlitteratur. Persson, Bengt. (2013a). Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap, 3. uppl., Stockholm: Persson, Bengt. (2013b). Elevers olikheter och svensk utbildningspolitik I Barow (red.). Mångfald och differentiering. Inkludering i praktisk tillämpning. (51-70). Lund: Studentlitteratur. Tideman, Magnus. (2013). Inkludering – eleven i ett samhälleligt sammanhang. I Thomas Barow (red.). Mångfald och differentiering. Inkludering i praktisk tillämpning. (71-86). Lund: Studentlitteratur. Wetso, Gun-Marie. (2011). Pojken med tidningarna. . I Anna-Lena Eriksson Gustavsson, Kerstin Göransson, & Claes Nilholm (red.). Specialpedagogisk verksamhet i grundskolan. (97-110). Lund: Studentlitteratur. Ladda ner: Två vetenskapliga internationella artiklar efter eget intresse. Ahlström, Karl-Georg. (2011). The Origin of Special Education in Sweden. Education Inquiry, 2(2), 179-192. Berhanu, Girma. (2011). Inclusive education in Sweden. Responses, challenges, and prospects. International Journal of Special Education, 26(2), 128-148. Gy 11 (2011). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. Stockholm: Skolverket. Lgr 11 (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Stockholm: Skolverket. Nilholm, Claes & Göransson, Kerstin. (2013). Inkluderande undervisning – vad kan man lära sig av forskningen? (FoU-rapport) Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Persson, Elisabeth. (2013c). Raising achievement through inclusion. International journal of inclusive education, 17(11), 1205-1220. Regeringskansliet, S. (2008). FN: s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Skollag 2010:800. Stockholm, Utbildningsdepartementet. Skolverket (2011a). Särskilt stöd i grundskolan. En sammanställning av senare års forskning och utvärdering. Hämtad från skolverket.se Skolverket (2014a). Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Skolverkets allmänna råd med kommentarer. Hämtad från skolverket.se Skolverket (2014b). Stödinsatser i utbildningen. Om ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd. Hämtad från skolverket.se Svenska Unescorådet (2006). Salamancadeklarationen och Salamanca +10, Stockholm: Svenska Tinglev, Inger. (2014). En specialpedagogisk överblick. Skolverket. Hämtad från skolverket.se Refereringshjälp (exempel): Allmänt: http://www.bibl.liu.se/citera-och-referera/citeringsteknik?l=sv APA: https://tools.kib.ki.se/referensguide/apa/ Harvard: http://www.ub.umu.se/skriva/skriva-referenser/referenser-harvard Oxford: http://www.ub.umu.se/skriva/skriva-referenser/referenser-oxford REFERENSLITTERATUR (efter intresse och behov) Asp Onsjö, Lisa. (2008). Åtgärdsprogram i praktiken: att arbeta med elevdokumentation i skolan. Lund: Studentlitteratur. Barnombudsmannen (2016). Respekt - Barn med funktionsnedsättning om samhällets stöd. (Rapport) Hämtad från barnombudsmannen.se Barow, Thomas (red.). (2013) Mångfald och differentiering. Inkludering i praktisk tillämpning. Lund: Studentlitteratur. Eriksson Gustavsson, Anna-Lena, Forslund Frykedal, Karin & Samuelsson, Marcus. (2016). Specialpedagogik - i, om, för och med praktiken. Stockholm: Liber. Eriksson Gustavsson, Anna-Lena, Göransson, Kerstin & Nilholm, Claes. (red.). (2011) Specialpedagogisk verksamhet i grundskolan. Lund: Studentlitteratur. Förenta Nationerna (1989). Barnkonventionen. Nås bl.a. via unicef.se Greene, Ross. (2016). Vilse i skolan - Hur vi kan hjälpa barn med beteendeproblem att hitta rätt. Lund: Studentlitteratur. Hejlskov Elvén, Bo. (2014). Beteendeproblem i skolan. Stockholm: Natur & Kultur. Herz, Marcus & Johansson, Thomas. (2015). Det professionella mötet. En Grundbok. Lund: Studentlitteratur. Jakobsson, Inga-Lill & Nilsson, Inger. (2011). Specialpedagogik och funktionshinder. Att möta barn och unga med funktionsnedsättningar i en utvecklande lärmiljö. Stockholm: Natur & Kultur. Nilholm, Claes. (2006). Special education, inclusion and democracy. European Journal of Special Needs Education, 21(4), 431-445. Sandström, Margareta, Stier, Jörgen & Nilsson, Lena. (red.) (2014). Inkludering: möjligheter och utmaningar. Lund: Studentlitteratur. Skolinspektionen (2016). Ökat fokus på̊ skolor med större utmaningar Skolinspektionens erfarenheter och resultat 2015. (Årsrapport 2015). Hämtad från skolinspektionen.se Skolverket (2011b). Läroplan för grundsärskolan. (Styrdokument) Hämtad från skolverket.se Skolverket (2011c). Läroplan för gymnasiesärskolan. (Styrdokument) Hämtad från skolverket.se Skolverket (2013). Elevhälsan i skollagen. (Övriga trycksaker). Hämtad från skolverket.se Skolverket (2014d). Särskilda undervisningsgrupper. (Rapporter, 405). Hämtad från skolverket.se

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page.

There are no files available for this course.