Educational Sciences 6, Special Education, 7.5 credits

Utbildningsvetenskaplig kärna 6, Specialpedagogik, 7.5 hp

971G19

Main field of study

Didactics

Course level

First cycle

Course type

Programme course

Examiner

Tove Mattsson

Course coordinator

Tove Mattsson

Director of studies or equivalent

Henrik Lindqvist
ECV = Elective / Compulsory / Voluntary
Course offered for Semester Weeks Language Campus ECV
L1FRI Primary School Teacher Programme with a specialization in Extended School Teaching 4 (Spring 2024) 202419-202423 Swedish Norrköping, Norrköping C
L1FRI Primary School Teacher Programme with a specialization in Extended School Teaching 4 (Spring 2024) 202419-202423 Swedish Västervik C
L1FRI Primary School Teacher Programme with a specialization in Extended School Teaching 4 (Spring 2024) 202419-202423 Swedish Nyköping C

Main field of study

Didactics

Course level

First cycle

Advancement level

GXX

Course offered for

  • Primary School Teacher Programme with a specialization in Extended School Teaching

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Department

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Code Name Scope Grading scale
STN2 Written exam 5.5 credits U, G, VG
OBL1 Mandatory part 2 credits U, G

Regulary literature

Books

Asp Onsjö, Lisa, (2006) Åtgärdsprogram - dokument eller verktyg? : en fallstudie i en kommun. Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis, cop. 2006

ISBN: 9173465720, 04361121

Asp-Onsjö, Lisa, (2008) Åtgärdsprogram i praktiken : att arbeta med elevdokumentation i skolan 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2008

ISBN: 9789144050096

Elvstrand, H. , (2020) Barns rättigheter och delaktighet i fritidshem. I B. Haglund, J. Gustafsson Nyckel & K. Lager (red.) Fritidshemmets pedagogik i en ny tid. Malmö: Gleerups,

ISBN: 9789151101019

Eriksson-Gustavsson, Anna-Lena, Göransson, Kerstin, Nilholm, Claes, (2011) Specialpedagogisk verksamhet i grundskolan 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2011

ISBN: 9789144068909

Hellberg, K. , (2017) Ett specialpedagogiskt perspektiv och fritidshemmets vardagliga praktik. I M. Rohlin (red.) Teori som praktik i fritidshemmet. Malmö: Gleerups 2

ISBN: 9789140694591

Jahn, Cajsa, Reuterswärd, Malin, Edfelt, David, Sjölund, Anna, Iliste, Airi, (2020) Autism och ADHD i fritidshemmet : tydliggörande pedagogik. Första utgåvan [Stockholm] : Natur & Kultur , [2020]

ISBN: 9789127827288

Jakobsson, Inga-Lill, Nilsson, Inger, (2019) Specialpedagogik och funktionsvariationer : att möta barn och unga med funktionsnedsättningar i en utvecklande lärmiljö. Andra utgåvan, omarbetad utgåva [Stockholm] : Natur & Kultur, [2019]

ISBN: 9789127827486

Nilholm, Claes, (2020) Perspektiv på specialpedagogik. Upplaga 3 Lund : Studentlitteratur, [2020]

ISBN: 9789144138626

Skolinspektionen, (2018) Undervisning i fritidshemmet inom områdena språk och kommunikation samt natur och samhälle.

Other

Barnkonventionen (1989)
Diskrimineringslag (2008:567)
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2019. (2019). Stockholm: Skolverket
Skollag (2010:800)
Skolverket (2014). Skolverkets allmänna råd med kommentarer. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.
Skolverket (2020). Skolverkets allmänna råd med kommentarer. Fritidshem.
Socialstyrelsen (2016). Vägledning för elevhälsan.
Socialtjänstlag (2001:453)
Svenska Unescorådet (2006). Salamancadeklarationen och Salamanca +10. Stockholm: Svenska Unescorådets skriftserie 2/2006.
Utrikesdepartementet (2008). Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Sveriges internationella överenskommelser SÖ 2008:26.

Additional literature

Books

Karlsson, Annelie, (2020) Specialpedagogik för fritids : en grundbok. Upplaga 1 Lund : Studentlitteratur, [2020]

ISBN: 9789144128924

Overland, Terje, Holmberg, Johanna, (2018) Diagnoser och lärande. Upplaga 1 Lund : Studentlitteratur, [2018]

ISBN: 9789144123233

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page.

There are no files available for this course.