Utbildningsvetenskaplig kärna 6, Specialpedagogik, 7.5 hp

Educational Sciences 6, Special Education, 7.5 credits

971G19

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Tove Mattsson

Kursansvarig

Tove Mattsson

Studierektor eller motsvarande

Henrik Lindqvist
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1FRI Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 4 (VT 2024) 202419-202423 Svenska Norrköping, Norrköping O
L1FRI Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 4 (VT 2024) 202419-202423 Svenska Västervik O
L1FRI Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 4 (VT 2024) 202419-202423 Svenska Nyköping O

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

GXX

Kursen ges för

 • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • redogöra för svenska styrdokument med avseende på specialpedagogisk verksamhet och organisation
 • redogöra för internationella överenskommelser gällande barns rättigheter och delaktighet
 • redogöra för specialpedagogikens historia
 • analyser utifrån olika teoretiska specialpedagogiska perspektiv
 • redogöra för och diskutera centrala specialpedagogiska begrepp
 • diskutera och föreslå specialpedagogiska insatser på organisations-, grupp- och individnivå
 • identifiera och i samverkan med andra tillgodose elevers specialpedagogiska behov
 • identifiera möjligheter och hinder för barns utveckling och lärande i fritidshem och skola, inbegripet barn med neuropsykiatriska svårigheter.

Kursinnehåll

Kursen behandlar specialpedagogisk verksamhet, organisation och förhållningssätt, såväl i ett historiskt som i ett nutida och internationellt perspektiv. I kursen studeras svenska styrdokument och internationella överenskommelser som reglerar fritidshemmets och skolans ansvar för elever i svårigheter, och som är i behov av specialpedagogiska insatser i form av extra anpassningar eller särskilt stöd. Centrala specialpedagogiska begrepp och teoretiska perspektiv problematiseras och diskuteras och knyts samman med praktisk specialpedagogisk verksamhet på organisations-, grupp- och individnivå. Det specialpedagogiska förhållningssättet i kursen utgår från att skapa tillgängliga och inkluderande lärmiljöer och att förebygga, identifiera och tillgodose specialpedagogiska behov i samverkan med andra. Möjligheter och hinder för barns utveckling och lärande i fritidshem och skola, inbegripet barn med neuropsykiatriska svårigheter, diskuteras. Dessutom studeras och analyseras pedagogiska redskap för att följa och stödja utveckling och lärande för elever i behov av specialpedagogiska insatser, till exempel digitala verktyg, extra anpassningar och åtgärdsprogram.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, fältstudier, seminarier, arbete i grupp samt självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom en skriftlig individuell hemtentamen samt deltagande i Seminarieserien.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN2 Skriftlig tentamen: hemtentamen 5.5 hp U, G, VG
OBL1 Obligatoriskt moment: Seminarieserie 2 hp U, G

Ordinarie litteratur

Böcker

Asp Onsjö, Lisa, (2006) Åtgärdsprogram - dokument eller verktyg? : en fallstudie i en kommun. Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis, cop. 2006

ISBN: 9173465720, 04361121

Asp-Onsjö, Lisa, (2008) Åtgärdsprogram i praktiken : att arbeta med elevdokumentation i skolan 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2008

ISBN: 9789144050096

Elvstrand, H. , (2020) Barns rättigheter och delaktighet i fritidshem. I B. Haglund, J. Gustafsson Nyckel & K. Lager (red.) Fritidshemmets pedagogik i en ny tid. Malmö: Gleerups,

ISBN: 9789151101019

s. 171-186.

Eriksson-Gustavsson, Anna-Lena, Göransson, Kerstin, Nilholm, Claes, (2011) Specialpedagogisk verksamhet i grundskolan 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2011

ISBN: 9789144068909

Hellberg, K. , (2017) Ett specialpedagogiskt perspektiv och fritidshemmets vardagliga praktik. I M. Rohlin (red.) Teori som praktik i fritidshemmet. Malmö: Gleerups 2

ISBN: 9789140694591

s. 101-114.

Jahn, Cajsa, Reuterswärd, Malin, Edfelt, David, Sjölund, Anna, Iliste, Airi, (2020) Autism och ADHD i fritidshemmet : tydliggörande pedagogik. Första utgåvan [Stockholm] : Natur & Kultur , [2020]

ISBN: 9789127827288

Jakobsson, Inga-Lill, Nilsson, Inger, (2019) Specialpedagogik och funktionsvariationer : att möta barn och unga med funktionsnedsättningar i en utvecklande lärmiljö. Andra utgåvan, omarbetad utgåva [Stockholm] : Natur & Kultur, [2019]

ISBN: 9789127827486

Nilholm, Claes, (2020) Perspektiv på specialpedagogik. Upplaga 3 Lund : Studentlitteratur, [2020]

ISBN: 9789144138626

Skolinspektionen, (2018) Undervisning i fritidshemmet inom områdena språk och kommunikation samt natur och samhälle.

Övrigt

Barnkonventionen (1989)
Diskrimineringslag (2008:567)
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2019. (2019). Stockholm: Skolverket
Skollag (2010:800)
Skolverket (2014). Skolverkets allmänna råd med kommentarer. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.
Skolverket (2020). Skolverkets allmänna råd med kommentarer. Fritidshem.
Socialstyrelsen (2016). Vägledning för elevhälsan.
Socialtjänstlag (2001:453)
Svenska Unescorådet (2006). Salamancadeklarationen och Salamanca +10. Stockholm: Svenska Unescorådets skriftserie 2/2006.
Utrikesdepartementet (2008). Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Sveriges internationella överenskommelser SÖ 2008:26.

Kompletterande litteratur

Böcker

Karlsson, Annelie, (2020) Specialpedagogik för fritids : en grundbok. Upplaga 1 Lund : Studentlitteratur, [2020]

ISBN: 9789144128924

Overland, Terje, Holmberg, Johanna, (2018) Diagnoser och lärande. Upplaga 1 Lund : Studentlitteratur, [2018]

ISBN: 9789144123233

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.