Visual Art 2, 15 credits

Bild 2, 15 hp

973A25

Main field of study

No main field of study

Course level

Second cycle

Course type

Programme course

Examiner

Sofia Ryberg

Course coordinator

Sofia Ryberg

Director of studies or equivalent

Mats Brusman
ECV = Elective / Compulsory / Voluntary
Course offered for Semester Weeks Language Campus ECV
L1G46 Primary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 4-6 of the Compulsory School 7 (Autumn 2024) 202434-202443 Swedish Norrköping, Norrköping E

Main field of study

No main field of study

Course level

Second cycle

Advancement level

AXX

Course offered for

  • Primary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 4-6 of the Compulsory School

Examination

Students failing an exam covering either the entire course or part of the course two times are entitled to have a new examiner appointed for the reexamination.

Students who have passed an examination may not retake it in order to improve their grades.

Students failing an exam covering either the entire course or part of the course two times are entitled to have a new examiner appointed for the reexamination.

Students who have passed an examination may not retake it in order to improve their grades. 

Applies to all courses regardless of grading scale.

  • Students failing an exam covering either the entire course or part of the course two times are entitled to have a new examiner appointed for the reexamination.

If the course has a three-graded grading scale (U - VG), following applies:

  • Students who have passed an examination may not retake it in order to improve their grades.

The following applies to courses that include a compulsory component:

  • If special circumstances prevail, and if it is possible with consideration of the nature of the compulsory component, the examiner may decide to replace the compulsory component with another equivalent component.

If the LiU coordinator for students with disabilities has granted a student the right to an adapted examination for a written examination in an examination hall, the student has the right to it.

If the coordinator has recommended for the student an adapted examination or alternative form of examination, the examiner may grant this if the examiner assesses that it is possible, based on consideration of the course objectives.  

An examiner may also decide that an adapted examination or alternative form of examination if the examiner assessed that special circumstances prevail, and the examiner assesses that it is possible while maintaining the objectives of the course.

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Course revised 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus.

The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus.

The course is conducted in such a way that there are equal opportunities with regard to sex, transgender identity or expression, ethnicity, religion or other belief, disability, sexual orientation and age.

If special circumstances prevail, the vice-chancellor may in a special decision specify the preconditions for temporary deviations from this course syllabus, and delegate the right to take such decisions.

About teaching and examination language

The teaching language is presented in the Overview tab for each course. The examination language relates to the teaching language as follows: 

  • If teaching language is Swedish, the course as a whole or in large parts, is taught in Swedish. Please note that although teaching language is Swedish, parts of the course could be given in English. Examination language is Swedish.
  • If teaching language is Swedish/English, the course as a whole will be taught in English if students without prior knowledge of the Swedish language participate. Examination language is Swedish or English (depending on teaching language).
  • If teaching language is English, the course as a whole is taught in English. Examination language is English.

Department

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Code Name Scope Grading scale
PRO1 Examination 3 credits U, G, VG
SRE9 Examination 4 credits U, G, VG
POR1 Examination 5 credits U, G, VG
MRE2 Examination 3 credits U, G, VG
Obligatorisk kurslitteratur Carlsson, Anders & Koppfeldt, Thomas Visuell retorik - bilden i reklam, nyheter och livsstilsmedia (2008) Liber förlag Ericsson, Erling Animera Mera (2002) Sveriges Utbildningsradio AB Korp, Helena Kunskapsbedömning - vad, hur varför? (Ny utgåva 2011) Skolverket Kan laddas ned från (www.skolverket.se) Lindstrand, Fredrik och Selander, Staffan (red. 2009) Estetiska lärprocesser, kapitel 3 och 5. Finns inscannade på lisam Nilsson, Wagner och Rydstav (2008). Vilja och våga Temaarbete i grundskolans tidigare år. Studentlitteratur. Kapitel 2 och 3. Finns inscannade på lisam. Nordicom; Mediebarometern -2017: http://www.nordicom.gu.se/sv/statistik-fakta/mediebarometern-2017 Skolverket, Bedömningsstöd årskurs 6 https://bp.skolverket.se/documents/10476/0/Bedomning_bild_slutgiltigt.pdf/bf0fa264-aca1-461e-a345-83c4948d457b Skolverket, Bild i grundskolan [Elektronisk resurs] : en nationell ämnesutvärdering i årskurs 6 och 9, s. 94-187 Elektronisk, Kan laddas ned från LIU, Libris Skolverket, Lgr11: www.skolverket.se Skåreus Eva, Tilde ~ nummer 15 Artikel: Synen på frihet i bildundervisning – fritt skapande eller intertextuell undervisning s. 87-124 av Anders Marner & Hans Örtegren Artikeln kan laddas ned från: http://www.estet.umu.se/forskning/rapportserie-tilde/ Statens medieråd: Publikation från statens medieråd om medievanor bland 9-18-åringar: https://www.statensmedierad.se/download/18.7b0391dc15c38ffbccd9a238/1496243409783/Ungar%20och%20medier%202017.pdf Statens medieråd: Publikation från statens medieråd om medievanor bland små barn: https://www.statensmedierad.se/download/18.30c25b3115c152ee8f82fe95/1495204277588/Sm%C3%A5ungar%20och%20medier%202017%20tillg%C3%A4nglighetsanpassad.pdf Vestlin, Lena (2015) Bedömning som utvecklar- möjligheter och utmaningar i ett formativt förhållningssätt Lärarförlaget Willis, Roy World Mythology- The Illustrated Guide (1993, 2006) Oxford University Press sidan 10-34. Finns inscannat på lisam Åhall Matilda, Lärarens guide till bild, teori, praktik och bedömning, Natur & Kultur 2017 Åsén Gunnar (red) Bildundervisning och lärande genom bilder (2017) Liber Tillkommer: Valfri avhandling inom området digitalisering, digitala medier och barn/undervisning. Valfri litteratur om tilldelad myt och kulturkrets Artiklar Referenslitteratur: Abildtrup, Johansen,Rathe Möjligheternas barn i möjligheternas skola (1997) UR förlag Erixon, Per-Olof, Skolämnen i digital förändring, Studentlitteratur 2014 Janson Malena (red) Introduktion till filmpedagogik (2 uppl.) (2016) Gleerups Lindström, Lars Pedagogisk bedömning: att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap (2011) Stockholms Universitets förlag Pedersjö Åsa Fant Bild ÅK 6 Kartläggninh LGR 11, Liber 2015 Skolverket, Betygsskalan och betygen B och D (reviderat 2016) stödmaterial Kan laddas ned från (www.skolverket.se) Skolverket, Diskussionsunderlag till kursplanen i bild Ett diskussionsunderlag till kursplanen i bild i grundskolan Kan laddas ned från (www.skolverket.se) Skolverket, Kommentarmaterial till kursplanen i bild (reviderad 2017) Kan laddas ned från (www.skolverket.se Skolverket, Lgr11 (www.skolverket.se) Trageton, Arne Att skriva sig till läsning- IKT i förskoleklass och skola (2014) Liber förlag Willis, Roy World Mythology- The Illustrated Guide (1993, 2006) Oxford University Press sidan Widén Anna J, Bildundervisning i möte med samtidskonst Bildlärares professionella utveckling i olika skolformer, Institutionen för estetiska ämnen Umeå 2016 Wikberg, Stina, Bland själporträtt och parafraser Om kön och skolans bildundervisning, Institutionen för estetiska ämnen, Umeå 2014 Örtegren, Hans Konst med konst som motiv : parafrasens estetik i 1900-talets bildkonst, Svenska 1992 Handböcker: Frid, Johan(2002) Intro -Bild Didacta förlag Frid, Johan& Nilsson Karl - Johan (2008) Skapa Didacta förlag Frid, Johan (2011) Forma Didacta förlag Tips på länkar med koppling till visuell kultur och filmpedagogik: Länk till Bildpodden: https://bildpodden.podbean.com/e/navigera-i-visuell-kultur/ http://www.creativecommons.se/ http://www.filmpedagogik.se/ http://filmvasternorrland.se/filmhandbok/ http://www.voodoofilm.org/ www.filminstitutet.se

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page.

There are no files available for this course.