Bild 2, 15 hp

Visual Art 2, 15 credits

973A25

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Sofia Ryberg

Kursansvarig

Sofia Ryberg

Studierektor eller motsvarande

Mats Brusman
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1G46 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 7 (HT 2024) 202434-202443 Svenska Norrköping, Norrköping V

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

AXX

Kursen ges för

  • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

• producera och analysera visuella uttryck i olika medieproduktioner med hantverksmässig och digital teknik

• redogöra för och resonera kring didaktiska frågeställningar med koppling till visuell kultur och barn och ungas medieanvändning

• analysera och tillämpa visuell kultur med olika process- och produktionsstrategier 

• redogöra för och resonera kring bildämnet utifrån skolans värdegrund

• tillämpa och använda riktlinjer för bedömning och betygsättning i bildundervisning samt matriser som didaktisk resurs

• söka, läsa och kommentera vetenskapliga arbeten inom det bildmässiga området och visuell kultur

• konkretisera och kritiskt reflektera kring bilddidaktiska frågeställningar såväl teoretiskt som praktiskt samt utveckling av bildundervisning

• konkretisera och kritiskt reflektera kring olika bedömningspraktiker och hur dessa inverkar på bildundervisning och elevers lärande

Kursinnehåll

Studenten sätter sig in i olika begrepp inom bildkommunikation, visuell kultur och medieanvändning. Studenten laborerar och presenterar olika medieproduktioner med hjälp av digitala tekniker. I samband med detta gör studenten storyboard som inkluderar bildmanus, ljudpåläggning och redigering. I kursen kopplas konstbild, mediebild och myter samman till ett ämnesövergripande didaktiskt tema. Studenten planerar bildundervisning utifrån ämnets syfte, centrala innehåll samt kunskapskrav och omsätter detta i en bedömningsmatris för ett bildområde. Studenten sätter sig in i olika sätt att dokumentera, bedöma och betygssätta bild i skolan genom litteratur och föreläsning.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, laborationer, seminarier, grupparbeten och självstudier. Vissa studiebesök ingår.

Examination

Examinationsformerna består av skriftlig hemtentamen, muntlig redovisning, samt skriftliga inlämningsuppgifter.

För VG på kursen som helhet krävs att samtliga moment är genomförda och att minst 9 hp är på VG-nivå.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Kursen reviderad 2019-09-10; Dnr LiU-2019-02897

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
  • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PRO1 Hantverk och design 3 hp U, G, VG
SRE9 Visuell kultur, bildspråk och lärande 4 hp U, G, VG
POR1 Digitala läranderesurser och multimodalt lärandet 5 hp U, G, VG
MRE2 Betyg och bedömning 3 hp U, G, VG
Obligatorisk kurslitteratur Carlsson, Anders & Koppfeldt, Thomas Visuell retorik - bilden i reklam, nyheter och livsstilsmedia (2008) Liber förlag Ericsson, Erling Animera Mera (2002) Sveriges Utbildningsradio AB Korp, Helena Kunskapsbedömning - vad, hur varför? (Ny utgåva 2011) Skolverket Kan laddas ned från (www.skolverket.se) Lindstrand, Fredrik och Selander, Staffan (red. 2009) Estetiska lärprocesser, kapitel 3 och 5. Finns inscannade på lisam Nilsson, Wagner och Rydstav (2008). Vilja och våga Temaarbete i grundskolans tidigare år. Studentlitteratur. Kapitel 2 och 3. Finns inscannade på lisam. Nordicom; Mediebarometern -2017: http://www.nordicom.gu.se/sv/statistik-fakta/mediebarometern-2017 Skolverket, Bedömningsstöd årskurs 6 https://bp.skolverket.se/documents/10476/0/Bedomning_bild_slutgiltigt.pdf/bf0fa264-aca1-461e-a345-83c4948d457b Skolverket, Bild i grundskolan [Elektronisk resurs] : en nationell ämnesutvärdering i årskurs 6 och 9, s. 94-187 Elektronisk, Kan laddas ned från LIU, Libris Skolverket, Lgr11: www.skolverket.se Skåreus Eva, Tilde ~ nummer 15 Artikel: Synen på frihet i bildundervisning – fritt skapande eller intertextuell undervisning s. 87-124 av Anders Marner & Hans Örtegren Artikeln kan laddas ned från: http://www.estet.umu.se/forskning/rapportserie-tilde/ Statens medieråd: Publikation från statens medieråd om medievanor bland 9-18-åringar: https://www.statensmedierad.se/download/18.7b0391dc15c38ffbccd9a238/1496243409783/Ungar%20och%20medier%202017.pdf Statens medieråd: Publikation från statens medieråd om medievanor bland små barn: https://www.statensmedierad.se/download/18.30c25b3115c152ee8f82fe95/1495204277588/Sm%C3%A5ungar%20och%20medier%202017%20tillg%C3%A4nglighetsanpassad.pdf Vestlin, Lena (2015) Bedömning som utvecklar- möjligheter och utmaningar i ett formativt förhållningssätt Lärarförlaget Willis, Roy World Mythology- The Illustrated Guide (1993, 2006) Oxford University Press sidan 10-34. Finns inscannat på lisam Åhall Matilda, Lärarens guide till bild, teori, praktik och bedömning, Natur & Kultur 2017 Åsén Gunnar (red) Bildundervisning och lärande genom bilder (2017) Liber Tillkommer: Valfri avhandling inom området digitalisering, digitala medier och barn/undervisning. Valfri litteratur om tilldelad myt och kulturkrets Artiklar Referenslitteratur: Abildtrup, Johansen,Rathe Möjligheternas barn i möjligheternas skola (1997) UR förlag Erixon, Per-Olof, Skolämnen i digital förändring, Studentlitteratur 2014 Janson Malena (red) Introduktion till filmpedagogik (2 uppl.) (2016) Gleerups Lindström, Lars Pedagogisk bedömning: att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap (2011) Stockholms Universitets förlag Pedersjö Åsa Fant Bild ÅK 6 Kartläggninh LGR 11, Liber 2015 Skolverket, Betygsskalan och betygen B och D (reviderat 2016) stödmaterial Kan laddas ned från (www.skolverket.se) Skolverket, Diskussionsunderlag till kursplanen i bild Ett diskussionsunderlag till kursplanen i bild i grundskolan Kan laddas ned från (www.skolverket.se) Skolverket, Kommentarmaterial till kursplanen i bild (reviderad 2017) Kan laddas ned från (www.skolverket.se Skolverket, Lgr11 (www.skolverket.se) Trageton, Arne Att skriva sig till läsning- IKT i förskoleklass och skola (2014) Liber förlag Willis, Roy World Mythology- The Illustrated Guide (1993, 2006) Oxford University Press sidan Widén Anna J, Bildundervisning i möte med samtidskonst Bildlärares professionella utveckling i olika skolformer, Institutionen för estetiska ämnen Umeå 2016 Wikberg, Stina, Bland själporträtt och parafraser Om kön och skolans bildundervisning, Institutionen för estetiska ämnen, Umeå 2014 Örtegren, Hans Konst med konst som motiv : parafrasens estetik i 1900-talets bildkonst, Svenska 1992 Handböcker: Frid, Johan(2002) Intro -Bild Didacta förlag Frid, Johan& Nilsson Karl - Johan (2008) Skapa Didacta förlag Frid, Johan (2011) Forma Didacta förlag Tips på länkar med koppling till visuell kultur och filmpedagogik: Länk till Bildpodden: https://bildpodden.podbean.com/e/navigera-i-visuell-kultur/ http://www.creativecommons.se/ http://www.filmpedagogik.se/ http://filmvasternorrland.se/filmhandbok/ http://www.voodoofilm.org/ www.filminstitutet.se

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.