Music 1, 15 credits

Musik 1, 15 hp

973G18

Main field of study

No main field of study

Course level

First cycle

Course type

Programme course

Examiner

Simon Östling

Course coordinator

Simon Östling

Director of studies or equivalent

Mats Brusman
ECV = Elective / Compulsory / Voluntary
Course offered for Semester Weeks Language Campus ECV
L1G46 Primary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 4-6 of the Compulsory School 5 (Autumn 2024) 202444-202503 Swedish Norrköping, Norrköping E

Main field of study

No main field of study

Course level

First cycle

Advancement level

GXX

Course offered for

  • Primary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 4-6 of the Compulsory School

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Course revised 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Department

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Code Name Scope Grading scale
GRE2 Examination 5 credits U, G
MRE3 Examination 1.5 credits U, G
SRE3 Examination 4 credits U, G, VG
SRE4 Examination 2 credits U, G
MRE4 Examination 2.5 credits U, G
Bjørkvold, J-R. (2005). Den musiska människan. Malmö: Runa Förlag. Edberg, E. (2012). Musikämnets möjligheter. Lund: Studentlitteratur AB. Ericsson, C. & Lindgren, M. (red.) (2011). Perspektiv på populärmusik och skola. Lund: Studentlitteratur AB. Hjort, M. (2011). Konstens betydelse. Stockholm: Carlssons Bokförlag. Jederlund, U. (2011). Musik och språk. Stockholm: Liber AB. Kempe, A-L. & West T. (2010). Design för lärande i musik. Finland: Norstedts. Ruud, E. (2001). Varma ögonblick. Om musik, hälsa och livskvalitet. Göteborg: Bo Öjeby Förlag. Strandberg, L. (2009). Vygotskij i praktiken; bland plugghästar och fusklappar. Stockholm: Norstedts akademiska förlag Sundin, B. (1995). Barns musikaliska utveckling. Stockholm: Liber Utbildning AB. Theorell, T. (2009). Noter om musik och hälsa. Värnamo: Karolinska Institutet University Press. Uddén, B. (2004). Tanke – Visa – Språk. Lund: Studentlitteratur. Uddholm, M. (1993). Pedagogen och den musikaliska människan. Mölndal: Musikförlaget Lutfisken AB. Utbildningsdepartementet. (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11. Stockholm: Utbildningsdepartementet. Wiklund, U. (2001). Den lydiga kreativiteten. Stockholm: Kristianstads Boktryckeri AB.

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page.

There are no files available for this course.