Musik 1, 15 hp

Music 1, 15 credits

973G18

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Simon Östling

Kursansvarig

Simon Östling

Studierektor eller motsvarande

Mats Brusman
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1G46 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 5 (HT 2024) 202444-202503 Svenska Norrköping, Norrköping V

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

GXX

Kursen ges för

  • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande
- kunna identifiera och använda musikens verktyg och material
- kunna tillämpa grundläggande musikteori
- visa musikdidaktisk förmåga genom att anpassa relevant musikalisk forskning i planering och genomförande av musiklektioner
- genom och i musik kunna inspirera och vara tydlig i sin ledarroll
- visa medvetenhet om läraruppdraget genom att diskutera barns olika behov och förutsättningar i relation till musik

Kursinnehåll

Kursen, som har ett genomgående didaktiskt perspektiv, betonar kommunicerande genom musik dess framförande.

Kursen omfattar bruksspel på piano och gitarr samt elementär kunskap i musiklära. Rösten som verktyg i förhållande till aktuell sångrepertoar behandlas. Dessutom berörs barns musikaliska miljöer och musikens möjligheter för att träna och stimulera barn i behov av stöd.

I det skapande arbetet belyses begreppen musikalitet, genus och etnicitet. Reflektioner kring musikaliskt lärande relateras till litteratur, forskning och styrdokument.

Undervisnings- och arbetsformer

Arbetsformerna är varierande och organiseras som enskilt arbete och som arbete i grupp. I kursen förekommer föreläsningar, verkstäder, seminarier samt studier av litteratur. Dessutom finns övande inslag av studentstyrda aktiviteter i form av litteraturseminarier och verkstäder.

Examination

Examinationen sker genom muntliga redovisningar, praktiska uppgifter samt skriftliga individuella uppgifter.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
  • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
GRE2 Bruksspel 5 hp U, G
MRE3 Musikdidaktik 1.5 hp U, G
SRE3 Portfolio 4 hp U, G, VG
SRE4 Musiklära 2 hp U, G
MRE4 Litteraturseminarium 2.5 hp U, G
Bjørkvold, J-R. (2005). Den musiska människan. Malmö: Runa Förlag. Edberg, E. (2012). Musikämnets möjligheter. Lund: Studentlitteratur AB. Ericsson, C. & Lindgren, M. (red.) (2011). Perspektiv på populärmusik och skola. Lund: Studentlitteratur AB. Hjort, M. (2011). Konstens betydelse. Stockholm: Carlssons Bokförlag. Jederlund, U. (2011). Musik och språk. Stockholm: Liber AB. Kempe, A-L. & West T. (2010). Design för lärande i musik. Finland: Norstedts. Ruud, E. (2001). Varma ögonblick. Om musik, hälsa och livskvalitet. Göteborg: Bo Öjeby Förlag. Strandberg, L. (2009). Vygotskij i praktiken; bland plugghästar och fusklappar. Stockholm: Norstedts akademiska förlag Sundin, B. (1995). Barns musikaliska utveckling. Stockholm: Liber Utbildning AB. Theorell, T. (2009). Noter om musik och hälsa. Värnamo: Karolinska Institutet University Press. Uddén, B. (2004). Tanke – Visa – Språk. Lund: Studentlitteratur. Uddholm, M. (1993). Pedagogen och den musikaliska människan. Mölndal: Musikförlaget Lutfisken AB. Utbildningsdepartementet. (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11. Stockholm: Utbildningsdepartementet. Wiklund, U. (2001). Den lydiga kreativiteten. Stockholm: Kristianstads Boktryckeri AB.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.