Educational Sciences 1, Didactics, 5 credits

Utbildningsvetenskaplig kärna 1, Allmändidaktik, 5 hp

974G01

The course is disused.

Main field of study

Didactics

Course level

First cycle

Course type

Programme course

Main field of study

Didactics

Course level

First cycle

Advancement level

G1X

Course offered for

  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Biology
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject English
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject History
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Mathematics
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Social Studies
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Swedish
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Wood and Metal Craft
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Textile Craft

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus. The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.

Department

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

No examination details is to be found.

Köpes hos Bokakademin, Kårallen, Campus Valla: Håkansson, J. (2011). Synligt lärande: presentation av en studie som vad som påverkar elevers studieresultat. Stockholm: Sveriges kommuner och landsting. http://brs.skl.se/brsbibl/kata_documents/doc40008_1.pdf Imsen, Gunn (1999). Lärarens värld. Introduktion till allmän didaktik. Lund:Studentlitteratur, kap. 1-4, 7, 9. (200 s) Lindström, Gunnar & Pennlert, Lars Åke (2012). Undervisning i teori och praktik: En introduktion i didaktik. Umeå: Fundo Förlag. (70 s) Linde, Göran (2012). Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori. Lund: Studentlitteratur, kap. 1-4, 7. (70 s) Selander, Staffan (2012). Didaktik – undervisning och lärande, i Ulf P. Lundgren, Roger Säljö & Caroline Liberg (red.), Lärande, skola, bildning. Grundbok för lärare. 2:a uppl. Stockholm: Natur & kultur. (15 s) Elektroniska källor Didaktikens verktyg: om att lära och undervisa multimodalt. Utbildningsradion. http://www.ur.se/didaktikensverktyg (Didaktisk design och Teknik och lärande). SOU 2007:28, Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan, bilaga 6: Läroplaner och kursplaner i Sverige under 1900-talet – en sammanfattning, http://www.regeringen.se/content/1/c6/08/14/28/97a52460.pdf (20 s) För grundskolan Lgr 11, kap. 1 och 2 – http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575 För gymnasieskolan Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. (2011). Stockholm: Skolverket. Kap 1 och 2. http://www.skolverket.se/publikationer?id=2705 Kompendium I (A1005) som köpes hos Snabbkopieringen, ingång 18, Chuset, Campus Valla Comenius, Johan Amos (1989). Didactica Magna. Göteborg: Daidalos. (12 s) Dewey, John (2008). Individ, skola och samhälle. Utbildningsfilosofiska texter. Stockholm: Natur och Kultur. (11 s) Herbart, Johann Friedrich (1993). Konturer till föreläsningar i pedagogik. Stockholm: Ordmånen bokförlag. (14 s) Key, Ellen (1976). Barnets århundrade. Lund: Aldus (12 s) Lindberg, Leif. 1994. Akademiska studier och akademisk undervisning – kännetecknande drag, i S. Franke-Wikberg, L. Lindberg, B. Lundgren, B. Mårtensson, B. Sundin, T. Sundström & S. Sörlin (red.), Vetandets vägar. Lund: Studentlitteratur. (11 s) Rousseau, Jean Jacques (1985). Emile eller om uppfostran, i Idéhistorisk läsebok, band II. Göteborg: Gidlunds. (3 s) Stensmo, Christer (2007). Pedagogisk filosofi. Lund: Studentlitteratur. (15 s) PiUS (2006). Skrivråd. Linköping: Linköpings Universitet, Institutionen för beteendevetenskap. (15 s) Kompendium II (A1032) som köpes hos Snabbkopieringen, ingång 18, Chuset, Campus Valla Vägval i skolans historia. Tidskrift från föreningen för svensk undervisningshistoria 6 (3-4), 2006. (30 s)

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page.

There are no files available for this course.